Проект "Грижи за ромските деца"

Описание на проекта

Донор Програма "Развитие на човешките ресурси"
Процедура BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за децата"
Референтен номер BG05SFPR002-2.003-0011
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори -
Териториален обхват Община Видин
Продължителност 25 месеца (10/2023 - 10/2025)
Резюме на проекта Целта на проекта е осигуряване доставката на качествени социални и здравно-социални услуги на деца в нужда (0 - 18) и техните семейства от ромската общност на община Видин, което да намали рисковете от изоставяне и другите негативни тенденции, свързани с детската бедност, както и да доведе до подобряване качеството на живот на децата. Това ще стане с решаването на две задачи: повишаване на капацитета на екипа на доставчика и на неговата структура в ромския квартал да отговори на нуждите от грижи и практическо доставяне на услуги на най-нуждаещи се деца и семейства от тази общност. За решаването на първата задача са предвидени цикъл от 4 обучения на екипа и регулярна супервизия, докато за втората - предоставянето на три пакета от услуги: патронажна грижа за бременни и деца 0-3 години; социални и социално-здравни услуги за ранно детско развитие 0-8 години, включително услуги по ранна интервенция; превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца над 8 години и семействата им. Последният пакет разширява досегашната дейност на социалния център на сдружението в ромския квартал с познатата целева група на деца в училищна възраст, докато първите два са ориентирани към навлизане в новата за екипа на центъра територия на ранното детско развитие, което ще е известно предизвикателство. По този начин се очаква, че ще се постигне по-пълното и всестранно обгрижване на местната общност, това обяснява и сравнително широкия спектър от услуги. Проектът включва още дейности, като осигуряване на участието на целевите групи и наемането на персонал за извършване на услугите. Всичките предвидени дейности, изброени до тук, обслужват СЦ3. Целевите индикатори за участие и резултат са съответно 80 и 60 деца, като допълнителен резултат ще бъде повишаване на квалификацията и опита на екипа в полето на ранното детско развитие. Пълно описание
Резюме на английски език The aim of the project is to ensure the delivery of quality social and health-social services to children in need (0 - 18) and their families from the Roma community of Vidin municipality, which will reduce the risks of abandonment and other negative trends related to child poverty, as well and lead to an improvement in the quality of life of children. This will be done by solving two tasks: increasing the capacity of the provider's team and its structure in the Roma neighborhood to meet the needs and practical delivery of services to the most needy children and parents from the target community. To solve the first task, a cycle of 4 trainings of the team and regular supervision are provided, while for the second - the provision of three packages of services: patronage care for pregnant women and children 0-3 years old; social and social health services for early childhood development 0-8 years, including early intervention services; preventive and supportive services in the community for children over 8 and their families. The last package expands the activities of the association's social center in the Roma neighborhood with the familiar target group of school-age children, while the first two are oriented towards entering the new territory of early childhood development for the center's team, which will be a certain challenge. In this way, it is expected that the more complete care of the lockal community will be achieved, this explains the relatively wide range of services. The project also includes efforts to ensure the participation of the target groups, as well as the hiring of personnel to perform the services. All the planned activities listed up to here serve Strategic aim 3. The target indicators for participation and result are 80 and 60 children, respectively, and an additional result will be increase in the qualification and experience of the team in the field of early childhood development.
Прогнозна стойност на проекта 160 587.00 BGN
Документи ТУК