За проекта

Проект "Регион на младежкото участие" има за цел създаването на модел на активни и сътрудничещи си ученически органи на самоуправление (парламенти), да ги обедини в трансгранична мрежа от 12 такива парламента в целия българо-сръбски граничен регион, да подобри техния капацитет и да им осигури методология, подходяща инфраструктура ( уеб-инструменти), технически възможности и практически умения за разработване на младежки мрежови инициативи.

Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България – Сърбия.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Свободен младежки център, Видин, България – водещ партньор

Сдружение за развитие на децата и младежта - Отворен клуб, Ниш, Сърбия

ЦЕЛИ

1. Насърчаване на участието на младите хора в представителната демокрация и гражданското общество чрез съвместно създаване на ефективен модел на ученически парламент, основан на най-добрите практики в участващите страни и в чужбина, подготовка на човешки ресурси, техническа подкрепа и работа в мрежа.

2. Повишаване на осведомеността относно проблемите на младежта и младежкия потенциал чрез реализиране на трансгранични младежки мрежови инициативи, инициирани и планирани от ученически парламенти и осъществени съвместно.

3. Създаване на трансгранична мрежа от ученически парламенти в целия граничен район.

ДЕЙНОСТИ

1. Изследване на ученическото самоуправление в българо-сръбския граничен регион с цел идентифициране на нуждите и най-добрите практики; 2. Разработване на обща методология за ученическо самоуправление; 3. Създаване на виртуална практическа общност (VCoP) - уеб-инструмент за работа в мрежа; 4. Избор на участващи ученически парламенти/училища; 5. Обучение на младежки работници и младежки лидери въз основа на вече разработената методология; 6. Обучение на уеническите парламенти и разработване на мрежови инициативи, използващи VCoP; 7. Извършване на обменни посещения - младежки мрежови инициативи; 8. Провеждане на заключителен форум за отчитане, оценка и планиране на бъдещето; 9. Публикации - за експертната общност и за широката общественост в двете страни.

РЕЗУЛТАТИ

• Едно съвместно изследване на настоящата ситуация, нуждите и най-добрите практики в областта на ученическото самоуправление проведено в целия трансграничен регион, както и изготвен и публикуван доклад;

• Създадена и публикувана обща методология за развитие на ученическото самоуправление;

• 24 младежки работници (членове на училищния персонал) и 24 младежки лидери (представители на учиеническите парламенти) от 12 средни училища (6 за всяка страна), обучени на базата на методологията;

• 200 ученици, членове на ученическите парламенти, обучени в младежкото лидерство (приблизително по 100 от всяка страна);

• Един мрежов уеб сайт, разработен въз основа на концепцията за (виртуална) практическа общност - VCoP;

• Мин. 6 мрежови инициативи / проекти, разработени от участващите ученически парламенти чрез VCoP;

• 3 младежки мрежови инициативи осъществявани чрез трансгранични обменни посещения;

• Създадена една трансгранична мрежа от ученически парламенти;

• 200 сборници с материали по проекта за експертна общност и 600 брошури за широката общественост в двете страни разпространени и др.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Младежки лидери (членове на ученическите парламенти на средните училища) от целия българо-сръбски граничен регион;

2. Младежки работници (експерти, които подкрепят и супервизират работата на парламентите в училищата - те могат да бъдат педагогически съветници, психолози, учители или други специалисти от училищния персонал) в същия регион.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.05.2019 – 16.08.2020

ОБЩ БЮДЖЕТ

146 309,22 EURO, от които: 124 362,83 EUR европейско финансиране и 21 946,39 EUR национално съфинансиране

  • Total Visitors: 218284