Икономическа и търговска гимназия, Вранье - ВИНАГИ ЗАЕДНО, НИКОГА ОТДЕЛНО. МОЖЕ НА ДИСТАНЦИЯ, НО НИКОГА В СЪРЦЕТО ...

Днес, когато всички говорят за пандемията, ученическият парламент на нашето училище е подготвил кратък текст по темата.

Пандемия

Пандемията произлиза от гръцката дума παντέμιος, която се отнася за цялата нация, но в медицината обозначава общо заболяване, заболяване, което засяга цял народ или регион. Понятието за пандемия трябва да бъде дефинирано и разграничено от подобни и свързани с тях понятия. За тази цел ще използваме правната или нормативната дефиниция на значимите термини. Съгласно член 2 от Закона за защита на населението от инфекциозни болести, инфекциозната болест е заболяване, причинено от специфичен причинител в резултат на прехвърлянето на причинителя или на неговите токсични продукти от заразено лице или друг резервоар към възприемчив гостоприемник, директно от човек на човек или индиректно чрез замърсена храна, вода, предмети за общо ползване, преходна гостоприемна, векторна или нежива среда и обмен на течност, замърсена с патогена. (Закон за защита на населението от инфекциозни болести ("Официален вестник на РС", № 15/2016))

Пандемията е основна епидемия от инфекциозно заболяване, което се разпространява много бързо в големи райони, в множество държави или дори континенти. (Jovic, R., & Jovic, N. (1999). Здравеопазване и социални грижи в извънредни ситуации и във война. Белград: Факултет по отбрана и защита).

Гледан в по-широк контекст, първият от важните фактори в играта е самият вирус и неговият модел на заразяване. На първо място, повтарящото се невежество и изненада са основните характеристики на риска, който възниква. Второ, световните мрежи,  водят до безпрецедентни панически проблеми в световен мащаб, което води до голяма пропаганда.

Много инфекциозни заболявания, които се появяват и мутират чрез появата им в други форми, са заплаха за глобалната сигурност. Почти 29 неизвестни инфекции са се появили на цялата планета от 1973 г., от които двадесет са се появили отново като по-устойчиви на лекарства или по-смъртоносни, като ХИВ, малария и зоонозни болести - вирус от Западен Нил и т.н.

В момента в световен мащаб се провежда световна пандемия на корона вирус.

Това, което трябва да знаете и кое е много важно, е:

КРИЗНА КОМУНИКАЦИЯ ПО ПАНДЕМИЯТА

Общуването е от изключителна важност за човешкия живот като цяло и особено в съвременното постформално общество, в което се създава изцяло ново измерение на човешкото съществуване - виртуална реалност. В днешния социално изграден свят комуникацията, медиирана от средствата за масова комуникация, играе особена роля.

Комуникацията на рисковете, свързани с човешкото здраве, и комуникацията при кризи с компетентните здравни институции в кризисни ситуации са особено важни. Ако е успешна и ефективена, тя може да намали отрицателните последствия и значително да намали рисковете за здравето. И обратно, ако е неадекватна, това може да създаде недоверие, паника и значително да попречи на усилията на здравната система да защити здравето на нацията. Общуването е от особено значение за предотвратяване и контрол на разпространението на инфекциозни заболявания.

В случай на епидемия или пандемия, добрата комуникация при кризи може, в зависимост от нуждите и обстоятелствата, да предотврати неоправданата паника или да повиши бдителността и предпазливостта на населението и да насърчи безопасното поведение, което допринася за предотвратяване на разпространението на пандемията (избягване на публични събирания, мерки за лична хигиена и др.).

Комуникацията при кризи се отнася до необходимостта от събиране и изпращане на информация по време на криза. Информацията се събира, за да запълни празнотата, причинена от кризата и да даде възможност на кризисния екип да разбере какво се случва и да улесни вземането на решения относно действията, които трябва да бъдат предприети. Вземането на решения по време на криза предполага събирането на информация, за да бъдат решенията правилни и ефективни.

В заключение бихме казали:

Обичате ли родителите си, брат, сестра? Махай се от тях.

Обичаш ли жена си? - Не я пипай.

Харесвате ли бабите и дядовците си? Не се приближавайте към тях.

В тези дни любовта означава: да бъдеш далеч от тези, които обичаш.

Корона вирусът се разпространява много бързо - ВИНАГИ ЗАЕДНО, НИКОГА ОТДЕЛНО. МОЖЕ НА ДИСТАНЦИЯ, НО НИКОГА В СЪРЦЕТО ...

  • Total Visitors: 209319