Резултати от АКЕТА - "Да забраним ученическите парламенти" - ГПЧЕ "Йордан радичков" Видин

Благодарим на всички, които се включиха в анкетата и взеха участи в проучването! Сега можем да ви предоставим резултатите и заедно да поработим върху подобрението им за следващата анкета, която ще се проведе в края на учебната година, за да се направи съпоставка и да се извлече ползата от действията, които сме предприели. Резултатите ще ви бъдат представени като анализ и под формата на графични изображения

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТАТА

До днес (30.03.2020г.) анкетата е направена от 145 души.
1.    87 процента от отговорилите смятат, че ученическият парламент допринася за училищния живот, докато 13 процента мислят, че не допринася.
2.    90 процента от отговорилите могат да посочат правилно функцията на парламента.
3.    Според 90 процента от отговорилите дейностите на парламента са съобразени с интересите на учениците, а според другите 10 не са.
4.    На въпроса дали участват в дейностите на парламента 63 процента са отговорили с да, а другите 37 с не.
5.    64 процента смятат, че са достатъчно информирани за дейностите на ученическия парламент, а останалите 36 твърдят, че не получават достатъчно информация.
6.    На въпроса как трябва ученическият парламент да популяризира дейностите си, за да достигат до повече хора, около 65 процента предлагат социалните мрежи, 30 предлагат специален кът за информация в училището, а останалите 5 – да се направят и двете.
7.    95 процента казват, че според тях трябва да се дава повече свобода и избор на учениците, когато става дума за училищния живот, а 5 процента не мислят, че това е нужно.

Най-голямо е несъответствието в отговорите на 4 и 5 въпроси. Като решение на проблема в четвърти въпрос предлагаме повече популяризиране дейностите на парламента, тъй като много от учениците участват в тях, но не знаят, че са организирани от парламента. На онлайн срещата ни беше предложено да поставяме лого на парламента като начин на асоциация на конкретна дейност с името на парламента, когато организираме дейност като базар, концерт, изложба и т.н. Беше възложена задача на член от парламента да изготви лого, което да използваме. За справяне с проблема, който виждаме в 5 въпрос смятаме да приложим по-разновидни начини за популяризиране на дейностите ни – обявяване в социалните мрежи и на сайта на училището, както и когато това е възможно да направим кът за информация в училище, където ще слагаме плакати и афиши, ще раздаваме и брошури.

В края на учебната година ние ще направим тази анкета, за да разберем дали мерките, които предлагаме, са подходящи за издигане авторитета на Училищния парламент.

ГРАФИЧНИ ДАННИ

 

  • Total Visitors: 218250