Идея за нов мрежов проект

5 posts / 0 new
Last post
fyc
Идея за нов мрежов проект

Колеги, имаме идея за нов проект, чрез който да се популяризират бележити личности и важни събития от историята на България и Сърбия. Може да го наречем "На днешния ден..." или по някакъв подобен начин. Така например можем да включим отбелязването на 3 март, патронния празник на училището, рождения ден на Вазов, смъртта на Ботев и какво ли не, което и така се случва. В сайта обаче наред с информация как сте го отбелязали, може да се напише малко за тази личност или събитие. А може и само второто, ако не сте го отбелязвали. Какво мислите?

joan-exarchbg
joan-exarchbg's picture
"На днешния ден"
Страхотна идея! В графика ни за занятията до юни месец сме включили такъв тип занятия!
ohridski-montana
Нашата идея за този проект/ Our idea for this project
Здравейте! Във връзка с дискутираната тук тема, предлагаме за обсъждане нашата идея за реализиране на проект с такава насоченост. Предложението ни е проектът да се казва “ Потомък съм на...“ и да бъде свързан с бележити личности от родния край, т.е. да включва инициативи, в които всяко от училищата да представи под различна форма личности, които са оставили следа и с които се гордее. Дейностите, които ние бихме включили са: 1. Анкета- проучване сред учениците от 5 до 9 клас доколко познават „ Героите на своя роден край“ / първата седмица на март/; 2. Обобщаване на анкетата- на база резултатите, ще бъде осъществена третата инициатива / втората седмица на март/; 3. Постери на тема“ Гордея се с...“- кратка информация и снимки, свързани със съответната личност: постерите да бъдат изложени на видно място в училището / месец април/; 4. Състезание на тема“ На днешния ден говорим за...“- предлагаме всяко училище да прецени регламента на състезанието, като основната идея е чрез игри и забавления участниците и публиката да разширят знанията си за личностите от родния си край / месец май/; 5. Късометражен филм на тема „ Потомък съм на...“- учениците от проекта създават кратък филм, включващ избрани от тях личности от родния край/ биография, заснемане на родното им място, постиженията им и т.н. / месец юни/ Hello! In connection with the topic discussed here, we propose to discuss our idea of implementing a project with such a focus. Our proposal is the project with this name: "I am a descendant of ..." and associated with distinguished personalities of the native land, i. to include initiatives in which each school presents in a different form people who have left a mark and are proud. The activities we would include are: 1. Survey - survey among students in grades 5 to 9 what they know about "Heroes of their native land" /first week of March/; 2. Summary of the survey - based on the results, the third initiative will be implemented /the second week of March/; 3. Posters on "I'm proud of ..." - brief information and photos related to the person concerned: posters displayed prominently at school / April/; 4. Competition on the topic "Today we are talking about ..." - we propose that each school evaluate the rules of the competition, the main idea is through games and entertainment, the participants and the audience to expand their knowledges for personalities from their native land / month of May /; 5. Short film on "I am a descendant of ..." - the students of the project create a short film, including their chosen personalities from their home country / biography, their home birth, their achievements, etc. / June/
joan-exarchbg
joan-exarchbg's picture
нов проект
Ние сме си кръстили този тип инициатива: "Българският характер – национална и културна идентичност". Във връзка с тази тематика на учениците е възложена практическа задача да структурират индивидуална колекция на тема „ Моя България”. Фундаменталната цел е да подредят според личните си предпочитания десет на брой : исторически личности от българската история ; събития от нашата история ; забележителности в България ; архитектурни силуети и т.н. Всичко е продукт на свободен дух и творчесто! :) Освен това сме взели решение наши ученици да рисуват портрети на знаменити личности и герои от българската история.
radichkov-vidin
Добре де, ама да се
Добре де, ама да се споразумеем какво ще бъде всички, а не кой каквото му дойде на ум. Иначе инициативата ми звучи добре. Важното е и другите да я приемат.
Log in or register to post comments
  • Total Visitors: 231259