За проекта

Основна цел:
Чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет и публично-частно партньорство да се постигане по-висока ефективност на социалните услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност или социално изключване.

Десети форум за обмяна на опит

07-08.06.2018 Последният, десети форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се проведе в Констанца, Румъния. Темата на форума бе "Резидентни услуги за деца и подготовката за самостоятелен живот".

Девети форум за обмяна на опит

17-18.05.2018 Деветият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се проведе в Плевен. Темата на форума бе "Функции на институциите".
   

Осми форум за обмяна на опит

10-11.05.2018 Осмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Александрия, Румъния. Темата на форума бе "Процедури по осиновяване".

Страници