За проекта

Основна цел:
Чрез трансгранично консолидиране на ресурси, изграждане на капацитет и публично-частно партньорство да се постигане по-висока ефективност на социалните услуги за хората от българо-румънската гранична зона, изложени на риск от бедност или социално изключване.

Четвърта съвместна квалификационна сесия

17-18.09.2018 В Монтана се състоя четвъртата съвместна квалификационна сесия с участието на български и румънски специалисти от сферата на социалните услуги. Темата на курса бе "Работа със семейства в риск".

Трета съвместна квалификационна сесия

03-04.09.2018 В Констанца, Румъния се състоя третата от предвидените 10 съвместни квалификационни сесии за специалисти от сферата на социалните услуги от българо-румънския граничен район. Този път темата бе "Арт терапия за деца с увреждания". 

Втора съвместна квалификационна сесия

27-28.08.2018 В Русе се проведе втората съвместна квалификационна сесия за специалисти от социалните услуги от България и Румъния по проект "Регионална мрежа за социална кохезия". Темата на тренинга бе "Превенция на изоставянето - Активна семейна подкрепа". 

Страници