Submission #18

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, March 6, 2017 - 16:05
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“
България
Сдружение
2500, гр. Кюстендил, ул. ‘”Отец Паисий” 11
078/526395
mos_kn@abv.bg
http://mdm.projectkn.com/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение МОС – Кюстендил работи в следните направления:
• Младежки дейности
• Социални дейности
• Културни дейности
• Екология и опазване на околната среда
• Спортни дейности и туризъм
• Международни дейности
• Връзки с обществеността
Сдружение МОС – Кюстендил е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност за постигане на следните цели и задачи:
1. Стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младите хора в живота на Община Кюстендил.
2. Подобряване на условията за живот, обучение и развитие на интелектуалния потенциал на младите хора.
3. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и подпомагане реализирането на дейности със социално-културна насоченост.
4. Поддържане на контакти с български и международни организации от подобен тип.
5. Осведомяване на обществеността за инициативите и дейностите си.
МОС – Кюстендил е представителен орган на младежи от 15 до 29 годишна възраст
територията на община Кюстендил
на щат - 7, сътрудници по граждански договори - 10, доброволци (годишно) – 150
„Младежки информационно – консултантски център” – Кюстендил
Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.
Период на изпълнение: 01.01.2017 – 31.12.2017
Стойност на проекта: 39294,64 лв.
Проект „СТЪПКИ - подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония.
Стойност на проекта: 119 530,31 евро
Период на изпълнение: 18.10.2016 – 17.01.2018
Проект: "Аз мога да реша бъдещето си"
Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.
Стойност на проекта: 9009.00 лв.
Период на изпълнение: 01.01.2015 - 30.06.2015