Submission #45

Submission information
Submitted by fyc
четвъртък, November 23, 2017 - 14:39
87.202.106.44
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение “Развойно-иновативен център” Ниш
Сърбия
сдружение
Ул. Доњоврежинска 6/3, 18 000 Ниш, Сърбия
+ 381 (0) 18 581 214; + 381 (0) 63 106 33 46
ricnis@yahoo.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Общото социално-икономическо развитие и просперитет на местните общности, със специален акцент върху правната, здравната и социалната защита на гражданите, екологията, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда, устойчивостта на селскостопанското производство, селския туризъм и опазването на природното, историческото и културното наследството, както и заетостта на социално уязвимите категории граждани, за да се намали бедността.
1. събиране и обработване на научна и професионална литература в областта на социалната защита и устойчиво местно икономическо развитие,
2. организиране самостоятелно или съвместно с други организации на професионални срещи, конференции, семинари, викторини, форуми и други форми на обучение в областта на социалната закрила и местното икономическо развитие, развойна дейност в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, енергетика и прилагането на стандартите на ЕС,
3. Издаване на книги и други публикации по въпроси, свързани със социалната защита, местното и икономическо развитие, енергийна ефективност, селското стопанство и развитието на селските райони и младежкото предприемачество,
4. Създаване на база данни за броя на хората в неравностойно положение и на нуждите на уязвимите категории граждани от алтернативни форми на социална закрила,
5. организиране на съответните работници и други специалисти да работят в областта на образованието, утвърждаване разработването и изпълнението на проекти в областта на социалната защита и местното икономическо развитие,
6. Организиране на доброволци за действия за подпомагане на възрастни хора и други уязвими категории граждани в областта на опазване на околната среда (залесяване и озеленяване на обществени и други повърхности)
7. Работи по социално включване на уязвими групи граждани,
8. Сътрудничество с училища, университети, професионални сдружения и други организации в страната и чужбина, които се занимават със социалната защита и местно икономическо развитие, за да се създаде по-добра бизнес среда,
9. Утвърждаване и развитие на социална защита със специален акцент върху иновативни услуги, управление на услуги и планиране, за насърчаване на правата на човека и качество на живота и здравето на гражданите, за изграждане на капацитет за разработване и изпълнение на проекти с активното участие на младите хора, със специален акцент върху селските райони. Специално внимание се обръща на активизирането на младите хора в селските райони чрез общуване с други организации с цел постигане на общите цели. Асоциацията е регистрирана в уникалния регистър на младежките сдружения, асоциациите за младежи и техните асоциации под номер 502.
1. социално уязвими групи от граждани (стари, млади, инвалиди и безработни в състояние на социална нужда);
2. Селското население със специален фокус върху жените,
3. Националните малцинства,
4. Училищна младеж и предприемачи,
5. Деца и техните семейства.
Нишавски окръг, Република Сърбия, чужди държави
на щат, доброволци
За по-добра родина, Укрепване на раждаемостта, Етно-музей - Kopajkosara, Заетост на младите хора за устойчиво развитие, Социално подпомагане чрез опита на съседите - SANE и др.