Submission #46

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, December 25, 2017 - 13:26
212.39.89.254
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Гражданско сдружение “Детска радост“
Сърбия
сдружение
Ивана Милутиновића 25, 19000 Зајечар, Сърбия
+381 (0) 64 122 73 84
dradost.za@gmail.com
www.decjaradost.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
1. Подобряване на позицията на детето в обществото в съответствие с принципите и правата, определени в Конвенцията за правата на детето;
2. Подобряване на образователния процес и защита на правата на детето в образованието;
3. Подобряване на системата за социална защита и реализиране на правата на детето в областта на социалната политика;
4. Насърчаване на принципите на недискриминация, толерантност, ненасилие, на мултикултурното общество и интеркултурното образование;
5. Развой и подкрепа за осъществяване на правото на участие на деца и младежи в процеса на вземане на решения;
6. Предотвратяване на малтретиране и неглижиране на деца;
7. Насърчаване и застъпничество за гражданските права и свободи на децата;
8. Защита и подобряване на околната среда и принципите на устойчивото развитие като фактор за реализацията на правата на детето;
9. Създаване на ефективни механизми за свързване и сътрудничество на всички действащи лица, важни за реализацията на правата на детето.
1) промоция на Конвенцията за правата на детето, незадължителните протоколи към Конвенцията за правата на детето, както и други международни договори, които се занимават с въпросите на децата и правата на човека;
2) събиране и обработване на научна и професионална литература в областта на правата на детето, образованието, социалната защита и други области, свързани с реализацията на правата на детето;
3) организиране, самостоятелно или в партньорство с други организации, на професионални срещи, конференции, обучения, работни срещи, семинари, презентации, кръгли маси, форуми и други форми на обучение в областта на правата на детето, образованието, социалната защита и други области, свързани с упражняването на правата детето;
4) организиране на образователни и други програми с деца, за да се реализират техните права;
5) публикуване на книги и други публикации по въпроси, свързани със защитата на правата на детето и други свързани с тях въпроси, които засягат упражняването на правата на детето в съответствие със закона;
6) организация на учители, родители, други специалисти, които работят с деца и на деца да работят по образованието на децата и младите хора в областта на правата на детето, както и извършване на дейности по опазване, популяризиране, застъпничество и прилагането на правата на детето;
7) организиране на доброволни действия с цел защита, организиране и реализиране на правата на детето;
8) организиране на дейности, свързани с мониторинга на прилагането на правата на детето;
9) сътрудничество с университети, училища, детски градини, социални и здравни заведения, професионални асоциации и други организации в страната и в чужбина, които се занимават със защитата на правата на детето;
10) предоставяне на консултации, правна и друга помощ на деца, със засегнати права.
деца и младежи от 0 до 18 години
Република Сърбия
няма постоянно заети
Име на проекта: "Обединени в борбата с наркотиците", 2011/12, стойност: 35 000 EUR
Проектът "Единни в борбата с наркотиците" бе подпомогнат от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП Сърбия-България. Проектът включва следните ключови елементи: 1) разработване и прилагане на обща балансирана политика в борбата с наркотиците; 2) Създаване на стратегическа координация, 3) Увеличаване на обема на информацията - повишаване на информираността на учениците, техните родители, учители и обществото като цяло за проблемите на злоупотребата с наркотици; 4) Насърчаване на здравословен начин на живот без наркотици; 5) Повишаване на началната възраст на първата употреба на наркотични вещества.
Проектът се реализира в партньорство с Асоциация "Изток-Запад" от Видин и е насочена към създаване на трансгранично сътрудничество в региона, за да се предотврати злоупотребата с наркотици. По време на провеждането на обучение по проекта се проведоха обучения, лекции, телевизионни викторини във Видин, в които участваха млади хора от Зайчар и Видин, изготвен филм на сръбски, български и английски език, организирани трансгранични кръгли маси в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора в Зайчар и Видин.

Име на проекта: "Младите хора работят заедно", 2013/14, стойност: 40.500 EUR
Проектът „Младите хора работят заедно“ на гражданско сдружение "Детска радост" се реализира в партньорство със сдружение "Изток-Запад" от Видин, с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Добросъседските отношения и успешното изпълнение на проекта бяха насочени към предотвратяване на злоупотребата с наркотици сред младите хора от Зайчар и Видин, чрез разширяване на инициативите за ефективно организиране и използване на свободното време. Проектът бе насочен към създаване на подходящи условия за ефективно трансгранично културно сътрудничество и спорт, активно участие на младите хора в различни видове спорт, представяне на художествени и културни програми чрез организиране на трансграничен младежки фестивал в Зайчар и Видин

Име на проекта: "Ръка в ръка", 2007, стойност 14 000 евро
Проектът беше реализиран за 12 месеца и подкрепен от Европейската агенция за възстановяване. Проектът имаше за цел културен обмен, популяризиране на културното наследство и установяване на дългосрочно сътрудничество, водещо до подобряване на устойчивото развитие. Целева група: подрастващи от различни етнически, културни и социални структури. Основна дейност по проекта: Организиране на младежки етно фестивал в Зайчар и Видин.
Мрежа на организациите за деца - МОДС