Submission #47

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, December 25, 2017 - 13:29
212.39.89.254
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Образователен център Лесковац
Сърбия
сдружение
Масариков трг 32, 16000 Лесковац, Сърбия
+381 16 215 413
edcentar@gmail.com
www.nvo.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Организацията е създадена през октомври 2000 г., а мисията на Образователния център е да подкрепя и насърчава развитието на демократично общество в Сърбия чрез развитие на гражданския сектор, като насърчава активното участие на младите хора в социалните процеси, подобрява социалното и икономическото положение на маргинализираните групи и устойчивото развитие на общността.
Има три основни стратегически програми на организацията: Подкрепа за устойчиво развитие на общността, участие на гражданите и отворени данни и програма за младежи.
хора с увреждания, бежанци и разселени лица, мигранти, организации на гражданското общество, младежи, трудни категории за трудова заетост от населението.
Сърбия
трима на щат, останалите се наемат при нужда. 25 доброволци в добровеолческия клуб на организацията
Заглавие на проекта: "Да говорим за права!"
Период на изпълнение на проекта: 05/2014 - 05/2015
Най-важните резултати от проекта:
1. Продължаване на изграждането на капацитета на ученическите парламенти на средните училища в Ябланска и Пчинска области за промоция на правата на човека и борбата с дискриминацията срещу малцинствени групи, хора с увреждания, ЛГБТ лица, на нивото на учениците в училищата
2. Създадени екипи за насърчаване на равенството продължиха да работят върху повишаването на чувствителността на учениците към разбиране на основните човешки права на уязвимите групи,
3. Повишено влияние на парламентите на учениците в училищата върху процесите на вземане на решения, свързани със защитата на правата на човека и борбата срещу дискриминацията
Партньори по проекта: Министерство на образованието - училищен съвет за районите Ябланица и Пчиня
Общ бюджет на проекта: 247,060.48 NOK (3,453,263.25 RSD)
Донори: Посолство на Кралство Норвегия, Фондация "Посолство"

Наименование на проекта: Регионални инициативи за работа в мрежа на ученически съвети и ученически парламенти; Подобряване на гражданското участие на младите хора в БиХ и Сърбия
Период на изпълнение на проекта: 1.11.2015 г. - 31.3.2016 и 1/11/2016. - 31.5.2017 г.
Най-важните резултати от проекта:
1. Обмен на най-добри практики между мрежите на ученическите съвети в Босна и Херцеговина (mreSVUBiH) и ученическите парламенти на Сърбия за укрепване на капацитета за провеждане на проучвания и повишаване на осведомеността за проблема на младите хора в Босна и Херцеговина и Сърбия, както и изграждане на капацитет за разработването и прилагането на политики, свързани с младежта, на всички нива.
2. Информирани учениците от Сърбия за парламентарна система и изграждане на мрежи, което повиши информираността за ролята на ученическите парламенти в решаването на ежедневните проблеми на учениците.
3. Създаден първият неформален съюз на местните мрежи на ученическите парламенти в Сърбия - МУСУС.
Партньори по проекта: OKC & ACED Босна и Херцеговина
Общ бюджет на проекта: 85 651,21 евро
Донори: NED - Национална фондация за демокрация на Съединените щати

Заглавие на проекта: "МУСУС в действие" - мрежа от ученически съвети/обединения от Сърбия в борбата срещу дискриминацията, радикализъма и насилието сред младите хора в общността
Период на изпълнение на проекта: 15.11.2016 г. - 31.5.2017 г.
Най-важните резултати от проекта:
1. Увеличаване на капацитета на местните мрежа ученически съвети чрез обучение на група от 30 връстници-активисти за правата на човека и реализацията на 5 местни акции на 5 мрежи от ученически парламенти (мин. 40 ученически парламента, представляващи повече от 20 000 ученици)
2. Укрепване на партньорството между ученици, учители и експерти от средните училища в Лесковац, Нови Пазар, Зайчар, Ниш и Зренянин за борба с екстремизма и радикализма сред младите хора (20 учители и експерти обучени, за да образоват учениците по човешки права по акредитирана програма).
3. Около 4000 ученици от средните училища включени в образователни и информационни програми на основа на правата на човека и форми на дискриминация, за преодоляване на старите предразсъдъци и актуалните виждания (20 работни срещи и 5 публични дейности).
Общ бюджет на проекта: 1,000,000.00 RSD
Донори: Министерство на младежта и спорта на Република Сърбия
НАПОР - Национална асоциация на практикуващите младежки работници
КОМС - Чадърна организация на сръбската младеж
АКРИМА - Национална мрежа на организациите на гражданското общество за Анти-престъпно действие,
PREPARE - Европейска мрежа за развитие на селските райони,
EAPN - Европейска мрежа срещу бедността - Сърбия
Представител на Образователния център е Председател на Управителния съвет на НАПОР
Представителят на Образователния център е председателят на Съвета по етични въпроси на НАПОР