Submission #52

Submission information
Submitted by fyc
неделя, December 31, 2017 - 15:44
212.39.89.131
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
КИЦ Пралипе Пирот
Сърбия
сдружение
Краљевића Марка 27, 18300 Пирот, Сърбия
+381 10 320 827
askovicr@ptt.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
КИЦ Пралипе е непартийна, неправителствена и нестопанска асоциация на граждани, основана на 20 юни 2001 г. Активистите от тази организация искат да допринесат за овластяването на ромското население и създаването на условия за интеграция на ромите в общността.
• образование и подобряване на общите условия на живот на ромите,
• образование на жени и деца,
• създаване на условия за по-бързо и по-добро изучаване на езика на обучението
• създаване на условия за предучилищно образование на ромски деца,
• работи за по-бързото наемане на работа на ромите
• Запазване на културата и традицията на ромите
• Организиране на предавания за роми по телевизията и радиото
• утвърждаване на здравословен начин на живот чрез спорт
младежи
Пирот и Сърбия
2
Предучилищно и основно образование на ромите - разширяване на възможностите за по-голямо обхващане и намаляване на броя на отпадналите ученици от образованието" (РЕЦИ) - принос за разширяване на обхвата на ромските деца в предучилищно образование, както и намаляване отпадането от училище на ромските деца в основното училище - Европейски съюз, 2015-2017
Правата на децата в история и практика - овластяване на гражданското общество в югоизточната част на Сърбия, овластяване на младите хора, увеличаване на видимостта на нарушения на правата на детето - ЕИДХР програма на Европейския съюз, 2016-2017
"За мирното съвместно съществуване на младежта в югоизточната част на Сърбия" - сътрудничество с Отворен клуб Ниш, с цел предотвратяване на конфликти и постигането на мирно съвместно съществуване на младежи роми и не-роми - Кралство Белгия, 2010-2012.
Мрежа на организациите за деца в Сърбия