Submission #22

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, March 6, 2017 - 16:19
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Развитие на децата и младежите в Дупница
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
гр. Дупница, 2600, обл. Кюстендилска, пл. “Свобода” №1, ПК № 20
0701/51800; 0895006014
sdr.razvitie@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
- стимулиране на развитието на децата, младежите и други социални групи от гр. Дупница, региона и пр.;
- възприемане и популяризиране ценностите на Европейския съюз;
- организиране и провеждане на местни, регионални, национални и европейски инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, туризма и културата в сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина със сходни цели;
- установяване контакти с подобни организации в страната и чужбина;
- участия в национални и международни прояви, свързани с неговите цели
- др.
Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и/или физическата култура (спорт, туризъм) и др.
Деца, младежи, хора с увреждания и други социални групи.
Местен, регионален, национален, международен обхват.
СНЦ „РДМД” разполага с добър екип, с богат и разнообразен опит в разработването и управлението на проекти. Няма назначени на щат и/или по трудов договор. Към настоящия момент в сдружението членуват седем физически лица, които активно участват при разработването и управлението на проекти. При осъществяването на инициативи и проекти на сдружението, в изпълнението им обикновено участва Ръководител, координатор и счетоводител. Освен екипа на проекта, се включват допълнително 5 и повече доброволци.
1. Проект № BG051PO001-4.1.05-0258 „Образователна интеграция в гр. Дупница – стъпка към социална и трудова реализация на деца и ученици от етническите малцинства” по ОП РЧР. Обща стойност на проекта 159 323,76 ЛЕВА
2. Проект „Трансграничен център за развитие на човешките ресурси "Перспективи" по Програмата за трансгранично сътрудничество между България – Македония 2007 - 2013. Ref: 2007CB16IPO007-2012-3-020. Бюджет на проекта - 98200,38 Евро.
3. Проект “Реинтеграцията на освободените от затвора лица – проблем на нашето общество“ осъществен от СНЦ “РДМД” - водеща организация-изпълнител в партньорство със Затвор “Бобов дол”- 2008г. Обща стойност на проекта - 95 270 лева.