Submission #64

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 18:28
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Асоциация на родители, настойници и приятели на деца и младежи с злокачествени заболявания - ЕПИГЕНИЯ
Сърбия
сдружение
Ратка Павловића Ћићка 293/1, 18400 Прокупље, Република Сърбия
+381692607199
udruzenjeepigenija@gmail.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Основната цел на ЕПИГЕНИЯ е да предостави материална и морална подкрепа на младите хора, децата и родителите на деца, страдащи от или страдали от злокачествени заболявания, както и да информира широката общественост за този проблем. Някои от основните цели на тази организация са: Предоставяне на помощ на семейства на деца и младежи за използването на законните права за закрила, образование и интеграция; Осигуряване на материална и нематериална помощ на семейства на болни деца и младежи; Иницииране, организиране и провеждане на рехабилитационни лагери за родители, настойници и деца, лекувани от злокачествени заболявания; Сътрудничество, иницииране и подпомагане работата на компетентните органи, служби, институции и организации в страната и чужбина за създаване на условия за подобряване и прилагане на превенцията, ранната диагностика, рехабилитацията и интеграцията на децата и младежите; Сътрудничество с медицински персонал, отговарящ за лечението на деца със злокачествени заболявания; Сътрудничество с местни, регионални и международни асоциации на родители на деца със злокачествени заболявания.
Събиране и обработка на научна и професионална литература в областта на борбата с злокачествените заболявания при деца; Организиране на акции, културни и художествени програми; Организиране на експертни срещи, консултации, семинари и други форми на образование; Издаване на книги и други публикации за борба с тези болести; Включване на здравни работници, преподаватели и други специалисти, работещи в областта на образованието на деца и млади хора; Организиране на доброволчески дейности; Сътрудничество с университети, училища и други организации със същите или подобни цели.
Деца и младежи до 30 години; родители и настойници; Учители и преподаватели; Граждани.
Локална, регионална, национална.
Трима в управителния съвет, двама в надзорния съвет, 25 членове (от които четирима са над 30 години), около 40 доброволци (всички в сдружението работят без пари).
.