Submission #65

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 18:52
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Пиргос
Сърбия
сдружение
Добрице Милутиновиоћа 15, 18300 Пирот, Сърбия
+381 10 310901
office@pirgos.rs
http://www.pirgos.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Визия на Асоциация Пиргос: Пиргос вижда Сърбия като модерна демократична, европейско ориентирана държава, активна в решаването на проблемите и готова да подобри своята среда.
Мисия на Асоциация Пиргос: Асоциация Пиргос стимулира и подкрепя прякото гражданско участие на местно и регионално ниво чрез реализиране на проекти и инициативи в партньорство с общността, организациите и институциите.
Стратегически цели:
I - Пиргос - връзка между правителството и гражданите, т.е. осигуряване на равно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво.
II - Голям брой мотивирани граждани, накратко обществеността, които участват в местните социално-икономически процеси.
Асоциация Пиргос е неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на:
- върховенството на закона
- Трансгранично сътрудничество
- Проекти за млади хора
- европейска интеграция
- Околна среда
- Местни и регионални власти
- Институции и публични предприятия
- Бизнес сектор
- ОЦД
- Младежи
- Граждани
- Маргинализирани групи
Град Пирот, Пиротска област, регион (страни от Западните Балкани), Югоизточна Сърбия и трансгранично сътрудничество с България
Работещи по договор за временни и случайни дейности, доброволци, на трудов договор (в зависимост от проекта)
Проект: Младежка доброволческа кампания в борбата срещу незаконните сметища в Пирот.
Проектът се финансира от Министерството на младежта и спорта, Ресурсния център на "Протекта" и "Визия". Период на реализация 14.08.2017-31.10.2017. Стойността на проекта е 56 930 RSD. Проектът беше реализиран чрез набор от дейности, като първо бе обявена покана и бяха събрани заявления от заинтересовани доброволци. След подбора на участниците, те бяха информирани за обучението, което бе осъществено в 4 модула. Темите на модулите бяха: "Хайде да доброволчестваме", "Основи на кампанията в реалния и виртуалния свят", "Какво знаем за ИТ инструментите", "Незаконни депа за отпадъци – имаме ли нужда от тях". След като обучението приключи, доброволците снимаха незаконните сметища в града, направиха клипове, публикувани на уебсайта на Асоциация Пиргос, за да повишат осведомеността сред гражданите.

Проект: Форум за промени в обществото - финансиран от Центъра на Олоф Палме от Швеция през периода 01.01.2016-31.12.2016. Стойността на проекта е 220 000 SEK. Една част от проекта се занимава с младежта, чиято цел е да ангажира младите хора в работата на синдикатите и във вземае на решения за подобряване на условията на труд.

Проект: Младежта е закона 2015, финансиран от Министерството на младежта и спорта, в периода от 20.07.2015 г. до 31.03.2016 г. Стойност на проекта 1.900.000 rsd. В рамките на проекта беше популяризирана Националната младежка стратегия, засили се ролята на младежкия активизъм и младежкото доброволчеството в района на Пирот. Броят на реализираните проекти се увеличи. Подобряване на капацитета на доброволческите групи чрез формални и неформални асоциации. Бяха направени препоръки и дадени идеи за Националната младежка стратегия от 2015 до 2025г.
Сдружението е член на различни мрежи:
• ФЕНС / Федерацията на неправителствените организации в Сърбия
• ЕВРОРЕГИОН НИШАВА/ www.euregionisava.org.rs
• НАПОР / Национална асоциация на практикуващите младежки работници http://www.napor.net/članice
• КОМС / Чадърна прганизация на младежта / http://koms.rs/clanstvo/ko-su-koms-clanice/
• КОАЛИЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ/ www.nadzor.org.rs
• Greenist мрежа / www.greenist.rs