Submission #68

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, January 1, 2018 - 21:47
212.39.89.204
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
ENECA
Сърбия
сдружение
Пријездина 6/2, 18000 Ниш, Сърбия
+38118528228
office@eneca.org.rs
http://eneca.org.rs/index.php/sr/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
ENECA е местна неправителствена организация със седалище в Ниш, регистрирана през 2005 г.
Нашата мисия е местното устойчиво развитие на региона на Югоизточна Европа. Стремим се непрекъснато и последователно да наблюдаваме и да отговаряме на нуждите на нашите клиенти и партньори, да осигуряваме среда, в която те ще подобрят своя бизнес, знания и умения. Ние сме организация, посветена на социално отговорния бизнес, като се вземат предвид както човешките нужди, така и опазването на природните ресурси.
Основните цели са:
• Насърчаване на местното устойчиво развитие
• Подобряване на конкурентоспособността в Южна Сърбия на държавно ниво и на ниво ЮИЕ
• Създаване на мрежа от местни институции, организации, предприемачи и фирми в Югоизточна Европа с цел икономически растеж и развитие
• Развитие на човешкия капитал чрез подходящо обучение
• Принос към изпълнението на местните стратегии за устойчиво развитие
• Повишаване на жизнения стандарт на уязвимите групи и насърчаване на техния по-нататъшен бизнес растеж и устойчиво развитие
• Насърчаване на равенството между половете и равните възможности за всички
• Защита и подобряване на околната среда и здравето чрез образование и мултиплициране
• Заетост и самостоятелна заетост чрез подкрепа за създаването на малки предприятия
• Организиране на бизнес и професионално обучение
• Мрежово взаимодействие на поддържаните клиенти и свързване с бизнес партньори
• Предоставяне на бизнес услуги на малки и средни предприятия (МСП)
• Учебни посещения и панаири
• Анализиране на сектора на МСП
• Укрепване на връзките с подобни организации и асоциации в региона на Югоизточна Европа чрез осигуряване на стабилна основа за сътрудничество и обмен на информация
Предприемачи, безработни, млади хора, жени, население в селските райони, хора с увреждания, роми, малцинствени етнически групи, бежанци, вътрешно разселени лица.
Република Сърбия
9 заети
Досега ENECA успешно е реализирала повече от 40 проекта, възлизащи на над 5 000 000 евро, от които почти половината от националния характер. За 12 години са подпомогнати над 2 200 предприемачи и на повече от 3000 души е осигурена заетост.

Разбира се, най-важната програма е "Тръгни на работа", която се изпълнява от 2009 г. и все още е в ход. Досега $ 1.482.000 са инвестирани в проекта от донора - Phillip Morris International. 711 подкрепени предприемачи от 114 общини в Сърбия, чрез получени по програмата оборудване, необходимо за работа, бизнес и професионално обучение, менторинг през първите две години от бизнеса, популяризиране чрез местни, регионални, национални медии и чрез социални мрежи.

В периода 2016-2017 г. ENECA реализира проекта "Обучение и професионална наставническа подкрепа за потребителите на Европейски Прогрес" - наставническа помощ и подкрепа за 67 бенефициенти на проекти в 34 общини в Сърбия. Стойността на проекта възлиза на 3,388,370.00 RSD, финансиран от UNOPS.

2015-2016 г. помогнахме на наводнените общини Парацин и Обреновац чрез проекта "Подкрепа за наводнените райони в Сърбия, фаза 2" в размер на 653 976,00 евро, дарени от страна на ЕС, чрез Делегацията на ЕС в Република Сърбия.
Членство в консорциума "Партньорство за устойчиво развитие".
Previous submission Next submission