Submission #3

Submission information
Submitted by fyc
вторник, February 28, 2017 - 16:43
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежки дом - Враца
България
Младежки дом – структура на местната власт
3000, бул „Втори юни” №10
092/ 626503 GSM 0879837764
youth_house@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Благоприятна среда, подпомагаща социалното включване на младите хора и тяхното цялостно развитие и реализация;насърчаване на гражданското образование и обучение;
- ефективна превенция от извършване на противообществени прояви сред деца и младежи и социалното им приобщаване;
- създаване на нови партньорства в общността с ясни и измерими ползи за потребителите; съвременна сцена за развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация. - Обучения на младежки лидери, с цел участието на младите хора в живота на общината и региона.Подпомагане работата на УОбС, с цел утвърждаване на неговата значимост.
- Популяризиране на неформалното образование и създаване условия за творчески умения и културен диалог между младите хора. - Обновяване и обогатяване репертоара на художествено–творческите и спортни формации на Дома. Търсене на по-широка изява на таланта на младите хора, чрез участия в национални и международни фестивали и форуми.
Учащи деца и младежи, неформални младежки сдружения, НПО – та, образователни, културни институти и граждански сдружения в града.
Национален и международен
На щат – 13, на граждански договор -10 и доброволци –35 членове на Ученически Общински Съвет – Враца.
Младежки Информационно -Консултантски Център /МИКЦ/ – 2012 – 2015 г. Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 1.
Младежки дом – Враца е част от Гражданска мрежа „Активна общност Враца”.