Submission #24

Submission information
Submitted by fyc
събота, August 26, 2017 - 17:49
212.39.89.102
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение за децата и младежта – Отворен клуб
Сърбия
гражданска организация
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Република Сърбия
+381 (0) 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на Отворения клуб е да се създада равни възможности за развитие на деца и младите хора, утвърждаване на многообразието и други демократични ценности чрез овластяване на младите хора за активно и отговорно участие в тяхната общност. Някои от най-важните цели са: овластяване на децата и млядите хора чрез образование и развитие на социални умения; застъпничество за реализиране на правата на човека/деца и тяхното популяризиране; подкрепа за европейската интеграция чрез информираността на гражданите относно ценностите на ЕС; създаване и развитие на международно сътрудничество, самостоятелно и чрез програми на ЕС; промоция на междукултурните отношения, равенството между половете и толерантността; насърчаване на демократичните процеси на местно и национално ниво и за укрепване на ролята на младите хора в процеса на вземане на решения; подкрепа на младежки инициативи чрез укрепване на капацитета на младите хора; подкрепа за развитието на гражданското общество чрез работа в мрежа, застъпничество и повишаване на осведомеността относно участието на гражданите във вземането на решения; насърчаване на развитие на доброволчеството на всички нива в региона и др.
Младежка мрежа; Програмата за безопасност на децата в Интернет; програма за доброволци; Проекти за обучение и развитие на социални умения; Проекти за застъпничество и овластяване на маргинализирани групи; Проекти в подкрепа на развитието на гражданското общество; Проекти за международно сътрудничество.
деца и младежи от 5 до 30 години от всички краища на Република Сърбия, представители на младежки организации, преподаватели, учители, родители и граждани.
местно, регионално, национално, трансграничо, Европейско.
Служители 16 - 4 на щат, 4 на пълни и 8 на непълно работно време, десет сътрудници-доброволци и 40 активни млади хора - членове на организацията
1. Младежки гласове (от януари 2015 г. - до момента): Място на изпълнение: Сърбия, Черна гора, Албания, Косово, Босна и Херцеговина; Дейности: Регионална конференция; пилотиране на “Youth Wellbeing Index“"; тренинг на тема социални медии; " Story-telling " регионален семинар; " Story-telling " конкуренция; Разработване и поддържане на уеб страници; "Simplicity" семинар; кампания "Simplicity"; Регионално обучение за комуникация и водене на преговори; Преосмисляне на Индекса за защита на децата, партньорски срещи, регионален семинар по прилагането на Индекса, презентации на Индексите по страни и изпълнение на Индекса, избор на журналисти, разследваща журналистика и писне на статии по отношение на приоритетните области на Индекса, кампания във всичките 5 страни, основани на доказателства; изготвяне на препоръки, подготовка на брошури и представяне на препоръки на национално равнище и на Европейската комисия. Като цяло, увеличени са капацитетите на националните мрежата за децата от 5 страни и региони, както и регионалната мрежа Чайлпакт да правят анализи, мониторинг и застъпничество по такъв начин, че децата и младите хора, които са изложени на риск от бедност и социално изключване да имат по-силен глас. Донор: Европейска комисия - Укрепване на гражданското общество - оперативна субсидия за асоцииране IPA CSO - подкрепа за регионални тематични асоциации; Стойност: 164,000 евро на година
2. Младежка мрежа за приобщаващо общество (от април 2013 г. - октомври 2014 г.) Място на реализация: Сърбия - Ниш, Белград, Ужице, Вранье и Алексинац; Дейности и резултати: направено проучване на нагласите на децата за приобщаващото образование на база извадка от 1000 деца; осъществено обучение по наблюдение и застъпничество и форум театър на 30 млади хора от Ниш, Белград, Алексинац, Вранье и Ужице; реализирани 25 форум представления в тези градове; Реализирани форуми, местни дейности и застъпнически кампании, които са допринесли за насърчаване на човешките, малцинствените и детските права, включително правото на качествено образование на децата; Проведена панелна дискусия с родители и учители, ня която са представени резултатите от изследването и дифинирани препоръки за подобряване на прилагането на принципите на включването; Разработените препоръки, в които са обобщени крайните резултати от всички дейности, извършвани по време на проекта, бяха представени пред представители на местните власти в Ниш, Белград, Вранье, Алексинац и Ужице; Заключителна конференция. Чрез реалираните дейности директно са включни 3,150 деца и юноши и 425 възрастни, а чрез рекламни материали и медиите за целите и резултатите от проекта са информирани поне 10,000 читатели и зрители. Донор: Делегация на Европейския съюз в Република Словения – Епрограма РИДХР; Стойност: 99724 EUR
3. За мирното съжителство на младежите в югоизточна Сърбия (декември 2010г. - декември 2012г.) Място на реализация: Сърбия - Ниш, Пирот, Прокупле; Дейности и резултати: проведени 96 работни срещи по междукултурност, 48 семинара по форум театър и 48 за филм с участието на около 200 млади хора, представители на ромско и неромско население; Подготвени 3 форум представления в смесени групи, които са показани общо 12 пъти в 3 града; изработени 3 сценарии и заснети материали, режисиран един 50-минутен филм; организирана тридневна екскурзия до Войводина, 4 посещения на институции и посещение на делегацията на ЕС в Белград. Донор: Министерство на външните работи на Кралство Белгия; Стойност: 200 720 EUR
Отворен клуб е член на няколко национални мрежи (КОМС, Живеем заедно, МОДС, ФЕНС, СЕКО, СЕКОНС, Европейската мрежа за борба с бедността - Сърбия), на една международна мрежа (Eurochild Брюксел) и на една регионална мрежаширока мрежа (ChildPact от Букурещ). Също така, един от основателите на НАПОР и има добро сътрудничество с много неправителствени организации, местни власти и институции. Отворен клуб е водеща организация в Коалицията за мониторинг на приобщаващото образование, член на Коалиция за наблюдение на правата на детето и част от Консорциум "Партньорство за устойчиво развитие".