Submission #26

Submission information
Submitted by fyc
неделя, August 27, 2017 - 19:25
212.39.89.77
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Гражданско сдружение „NEXUS-Вранье"
Сърбия
гражданско сдружение
Немањина 21, 17500 Врање, Србија
+381 (0) 17 7481 484
nexusvranje@gmail.com
www.nexusvranje.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Да допринесе за създаването на хуманно общество чрез създаването, координирането и изпълнението на проекти и програми, насочени към подобряване на качеството на живот на хората в състояние на социална нужда, насърчаване на активизма на гражданите, научноизследователската работа и образование.
Укрепване на капацитета на гражданското общество, насърчаване на мултикултурно и мултиетническо сътрудничество, намаляване на бедността чрез овластяване на уязвими групи, повишаване на общественото съзнание във връзка с положението на маргинализираните групи, насърчаване и подкрепа на процесите на вземане на решения и публичните политики, активно сътрудничество с всички международни и неправителствени организации и граждански асоциации.
Социално уязвими групи (млади хора, роми, жени, деца, хора с увреждания, бежанци и мигранти и т.н.)
Южна Сърбия
Постоянно заети 4 души - учители, психолог. В момента 12 души допълнително се занимават по различни договори, около 50 активисти, повечето от които са членове на маргинализирани групи, а организацията в своята база има сътрудници с различни профили, които временно ангажира.
Наименование на проекта: Образование за правата на децата във Вранье
Период на изпълнение на проекта: януари 2013 - декември 2021 г.
Най-значимите резултати от проекта:
• Създаване на модел за прилагане на образованието за правата на децата в редовнния учебен процес в 10 пилотни училища в Сърбия.
• Укрепване на капацитета на училищата, като институции и на служители в тях, да зачитат правата на детето в работата си и да прилагат образование за правата на детето
• Укрепване на капацитета на деца, родители и други заинтересовани лица от образователната система за активно участие в насърчаването и прилагането на правата на детето в училище
През първия цикъл (2013 - 2015 г.) бяха постигнати следните резултати:
- Обучения за учители относно правата на детето
- Обучение на членовете на ученическите парламенти относно правата на детето
- Обучения за родители относно правата на детето
- Прилагане на образованието по правата на детето в редовното обучение във всички степени на началното училище
- Изпълнени дейности от ученическите парламентите и Съвета на родителите с цел насърчаване на правата на детето на ниво партньорски училища
- Издадени Показатели за осъществяване на правата на децата в образователната система
- Създадени две ръководства за правата на детето за учители и за работа с ученически парламенти, както и ресурсни пакети за учители за реализиране на образованието за правата на детето в обикновената класна стая.
Проектът се осъществява от Центъра за правата на децата в Ужице в сътрудничество с 5 организации на гражданското общество и 10 основни училища в Сърбия.
Партньорски организации: Асоциация "NEXUS - Вранье" от Вранье, "Имам една идея" от Кралево ", дружество за защита на децата и младежите – Отворен клуб" от Ниш и "Център за творческо развитие" от Княжевац.
Бюджет: 101.317,00 EUR
Донор: фондация за деца Шестелоци, Швейцария

Наименование на проекта: Промяна към по-добро
Период на изпълнение на проекта: декември 2015 г. - до август 2017 г.
Най-важните резултати от проекта: създаване на дневни центрове за малолетни и непълнолетни лица с поведенчески проблеми във Вранье и Бор и продължаването на Дневния център в Белград; Лицензиране на услуги и пълно опериране по време на проекта в двете изброени общини; 120 деца и младежи с поведенчески проблеми, включени в Дневния център във Вранье, които показват положителни промени; Намалено ниво на рецидивизъм сред младите хора в Дневния център; Постигнато функционално междусекторно сътрудничество и подкрепа на потребителите; Сред местни и национални вземащи решения се повиши осведомеността за значението на предотвратяването на антисоциалното поведение и социална реинтеграция на деца и млади хора с поведенчески проблеми чрез изградена местна услуга.
Партньори: IAN Белград (Международна мрежа за съдействие), НПО Кокоро - Бор като водеща организация
Бюджет: 201,000.00 EUR
Донори: Делегация на Европейския съюз в Сърбия чрез подкрепа на социалното включване на уязвими групи, включително ромите чрез различни местни социални услуги.

Заглавие на проекта: Спешна помощ за доставки на храни и хигиенни стоки на бежанците и мигрантите в Сърбия
Период на изпълнение на проекта: ноември 2015 г. - продължава
Най-важните резултати от проекта: предоставяне на най-основната хуманитарна помощ на бежанците и мигрантите, които са издържали на така наречената "мигрантска пътека" и остана временно в центрове за задържане в Прешево и Буяновац.
Подкрепа се има предвид разпределението на хуманитарната помощ, която е раздадеа на повече от 40,000 бежанци и мигранти - пакети с храна, вода, облекло, обувки, основни хигиенни средства... и полупрофесионални перални машини и сушилни, както и необходимото оборудване в центровете (легла, възглавници, кърпи); Чрез развлекателни дейности, подкрепени над 2000 деца и непълнолетни бежанци и мигранти.
Бюджет: 500.000,00 EUR
Донори: КЕЪР Интернешънъл Балкани с подкрепата на донорите: Министерство на външните работи на Норвегия, START FUND/Save the Children, КЕЪР Франция от община Париж, AXA и BNP донори, КЕЪР Германия, Люксембург.
Мрежа на организациите за деца на Сърбия - МОДС.