Submission #5

Submission information
Submitted by fyc
вторник, February 28, 2017 - 16:52
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
„Аз обичам Враца”
България
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза
3000 гр. Враца общ. Враца, обл. Враца, ул. „Генерал Леонов” №17
0898 592827
sn.kamenova@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
1. Да развива и утвърждава науката, образованието, културата и изкуствата в България; 2. Да повишава качествата на обучението в различните възрасти; 3. Да утвърждава европейските стандарти в областта на науката, образованието и изкуствата; 4. Да съдейства за съхраняването на фолклорните традиции и за възпитаването на национална идентичност у младото поколение; 5. Да открива и развива талантливи деца и младежи; 6. Да подпомага личностната реализация и повишаване качеството на живот на жителите на Враца и младите хора; 7. Да утвърждава устойчиви решения за включване на деца и младежи в обществения живот според способностите им; 8. Да осъществява дейности за постигане на други цели, определени от Общото събрание, които не противоречат на целите и идентичността на Сдружението, изложени по-горе; 9. Да реализира проекти и инициативи в подкрепа на младите хора и тяхната реализация.
1. Организира и провежда образователно-квалификационни обучителни семинари и квалификационни обучения, симпозиуми, семинари, кръгли маси, конференции и други национални и международни форуми, съответни на целите; 2. Предоставя консултантски обучителни и образователни услуги, социални услуги за работа с деца със здравословни проблеми, за работа с деца в домове и с възрастни хора; 3. Разработва и изпълнява програми за развитие на способностите у деца и младежи в неравностойно положение и не само; 4. Сътрудничи и участва в разработването на нови технологии за образованието и изкуството, насочени към различни възрасти; 5. Организира инициативи за деца и възрастни, съвместно с други неправителствени организации и преподаватели от страната и чужбина;
Младежи на възраст от 15 до 35 г.,(с предимство 15-29 г.).
община Враца
Към, момента в организацията работят учредителите на доброволни начала. Среден годишен брой доброволци – 200 човека.
Доброволчески инициативи с екологична и социална насоченост :
Реновиране на детски площадки в селата Челопек, Косталево, Мраморен и ж.к. „Младост” - Враца;
Реновиране на спортни съоръжения в с.Чирен, баскетболни кошове и игрищет в ППМГ “акад. Иван Ценов“ - Враца