МЛАДЕЖКИ СТРУКТУРИ

Showing 51 - 66 of 66.   Show 10 | 50 | Разрешено results per page.
Сърбия
КИЦ Пралипе Пирот КИЦ Пралипе е непартийна, неправителствена и нестопанска асоциация на граждани, основана на 20 юни 2001 г. Активистите от тази организация искат да допринесат за овластяването на ромското население и създаването на условия за интеграция на ромите в общността. преглед
Сдружение на ромите - Прокупле Развитие и еманципация на ромите преглед
Организация за защита на правата и подкрепа на хората с увреждания – Из кръга, Ниш Подобряване на условията на живот на хората с увреждания, решаване на общи проблеми и оказване на помощ, както и подобряване на социалното положение на жените с увреждания в Сърбия и постигане на човешко право на живот без насилие и дискриминация. преглед
Съвет на учениците от средните училища на град Ниш Мисията на "Ученическия съвет" се основава на насърчаването на истинските ценности, които помагат на учениците в средните училища да се интегрират по най-добрия начин в извънкласните дейности и по този начин да научат много полезни неща, както във формалното, така и в неформалното образование. преглед
Гражданско сдружение РИМЕ Подобряване на качеството на живота на деца и младежи с увреждания преглед
Център за девойки МИСИЯТА на "Центъра за девойки" е УКРЕПВАНЕ НА МОМИЧЕТАТА чрез образование, активност и творчество. ЦЕЛ на Центъра за девойки: силни, самоуверени, вбезопасност момичета и млади жени, активни в противопоставянето на патриархата, които решават сами за живота си, с възможност за по-добра позиция в обществото. преглед
Астрономическо дружество Андромеда Популяризиране на астрономията сред младите хора, практическо наблюдение на небесни тела чрез телескоп, провеждане на творчески лекции на преподаватели от факултети в Сърбия и в чужбина, посещение на обсерватории в Сърбия и в чужбина. преглед
Гражданско сдружение МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ЕУНИ Младежки център - ЕУНИ е сдружение с нестопанска цел, създадено за неопределен период от време за постигане на цели в областта на: науката, културата, информирането, екологигията, спорта, сигурността, икономиката, политиката за младежта, неформалното образование, насърчаването на демократичните ценности и ценностите на европейската интеграция, активизъм и доброволчеството, насърчаване на иновативни модели за социално действие в общността и устойчивото развитие. Членовете на сдружението са активисти на кампанията за борба с речта на омразата в интернет от Република Сърбия. Асоциацията успешно реализира дейностите на кампанията в Югоизточния регион. Оторизирани дистрибутори на Европейски младежки карти. Целта на асоциацията е да допринесе за развитието на общността чрез своите дейности чрез: - подобряване на стандартите; - образование и активно участие на обществеността, особено на децата и младите хора във всички аспекти на обществото, с цел решаване на местни, регионални и национални проблеми; - Застъпничество за прилагането и развитието на нови навици във всички области на дейност; и всичко това чрез укрепване на разбирателството, взаимното опознаване и сътрудничество между хора, общности и държави, както и насърчаване на всестранната свобода и комуникация между всички. преглед
Млади посланници Мисията на младите посланици се изразява в приноса за укрепване на капацитета на младите хора чрез действия, насочени към междусекторно сътрудничество и подобряване на всеки индивид с идеята за по-нататъшен принос към развитието на общността и регионалното сътрудничество. преглед
Младежки център за демокрация Младежки център за демокрация е сдружение с нестопанска цел, учредено за неопределено време, за да се постигнат цели в развитието и усъвършенстването на политиката за младежта. Цели: развитието на демократична среда, в която младите хора са носители на процеса на развитие чрез подкрепа на младежки инициативи и кампании, развитието на доброволчеството и младежката активност, развитието на различни умения сред младите хора, развитието на местни културни ресурси и междукултурен обмен, интеграция в европейските трендове, образование в областта на толерантността, недискриминацията, равноправността, работа по обединяването и развитието на творческия потенциал на младите хора и повишаване на нивото на участие на младите хора в ключови процеси в местната общност. Мисия: Ние сме група от активисти, които, с активното участие на целевите групи, използвайки всички налични ресурси, работи за обединение и развитието на творческия потенциал на младите хора и повишаване на нивото на участие на младите хора в ключови процеси в местната общност. преглед
Маркер Целите на сдружението са: - подобряване на обществената информация и промоция на ценностите на отвореното демократично общество; - развитие на гражданския активизъм и укрепването на местната общност и гражданското общество, - насърчаване на диалога и толерантното общество, в което се зачитат малцинствата; - подобряване на европейската интеграция на Сърбия и по-добро разбиране и участие на гражданите в този процес; - популяризиране и по-добро разбиране на значението на културата и изкуството за развитието на обществото; - по-добро информиране на младите хора и насърчаване на младежкия активизъм; - подобряване на опазването на околната среда и промоция на устойчивото развитие. преглед
Асоциация на родители, настойници и приятели на деца и младежи с злокачествени заболявания - ЕПИГЕНИЯ Основната цел на ЕПИГЕНИЯ е да предостави материална и морална подкрепа на младите хора, децата и родителите на деца, страдащи от или страдали от злокачествени заболявания, както и да информира широката общественост за този проблем. Някои от основните цели на тази организация са: Предоставяне на помощ на семейства на деца и младежи за използването на законните права за закрила, образование и интеграция; Осигуряване на материална и нематериална помощ на семейства на болни деца и младежи; Иницииране, организиране и провеждане на рехабилитационни лагери за родители, настойници и деца, лекувани от злокачествени заболявания; Сътрудничество, иницииране и подпомагане работата на компетентните органи, служби, институции и организации в страната и чужбина за създаване на условия за подобряване и прилагане на превенцията, ранната диагностика, рехабилитацията и интеграцията на децата и младежите; Сътрудничество с медицински персонал, отговарящ за лечението на деца със злокачествени заболявания; Сътрудничество с местни, регионални и международни асоциации на родители на деца със злокачествени заболявания. преглед
Пиргос Визия на Асоциация Пиргос: Пиргос вижда Сърбия като модерна демократична, европейско ориентирана държава, активна в решаването на проблемите и готова да подобри своята среда. Мисия на Асоциация Пиргос: Асоциация Пиргос стимулира и подкрепя прякото гражданско участие на местно и регионално ниво чрез реализиране на проекти и инициативи в партньорство с общността, организациите и институциите. Стратегически цели: I - Пиргос - връзка между правителството и гражданите, т.е. осигуряване на равно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво. II - Голям брой мотивирани граждани, накратко обществеността, които участват в местните социално-икономически процеси. преглед
Център Е8 Вране Ние сме млади хора, които работят с млади хора и за млади хора. Ние даваме възможност на младите хора да открият суперсили и да станат супер герои и героини на техния живот и нашето общество. преглед
Младежка алпинистка асоциация "Драган Радославвич" Заечар Набиране на членове от всички възрасти и други граждани, които в природата искат да се развиват интересите си в спорта, отдиха, обучението по планински умения и познания, общуване, социализация и други. Подпомага и развива етиката на туризма и правилното отношение към природата и необходимостта от нейното опазване. Разпространение на знания и повишаване на осведомеността за ценността на планините и природата като цяло. преглед
ENECA ENECA е местна неправителствена организация със седалище в Ниш, регистрирана през 2005 г. Нашата мисия е местното устойчиво развитие на региона на Югоизточна Европа. Стремим се непрекъснато и последователно да наблюдаваме и да отговаряме на нуждите на нашите клиенти и партньори, да осигуряваме среда, в която те ще подобрят своя бизнес, знания и умения. Ние сме организация, посветена на социално отговорния бизнес, като се вземат предвид както човешките нужди, така и опазването на природните ресурси. Основните цели са: • Насърчаване на местното устойчиво развитие • Подобряване на конкурентоспособността в Южна Сърбия на държавно ниво и на ниво ЮИЕ • Създаване на мрежа от местни институции, организации, предприемачи и фирми в Югоизточна Европа с цел икономически растеж и развитие • Развитие на човешкия капитал чрез подходящо обучение • Принос към изпълнението на местните стратегии за устойчиво развитие • Повишаване на жизнения стандарт на уязвимите групи и насърчаване на техния по-нататъшен бизнес растеж и устойчиво развитие • Насърчаване на равенството между половете и равните възможности за всички • Защита и подобряване на околната среда и здравето чрез образование и мултиплициране преглед

Страници