Submission #26

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 10:02
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“
България
НПО
гр. Перник, ул. „Средец“ №2
076/601010
pulse.women@gmail.com
www.pulsfoundation.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Младежка банка
Младежки инициативи за поощряване на детското и младежко творчество и фондонабиране.
младежи 15-25 г
Младежка банка – Перник е част от национална мрежа с представителство в 13 града: Перник, София, Кюстендил, Дупница, Лом,Видин, Шумен, Сливен, Пазарджик, Монтана, Габрово, Бургас и
Стара Загора.
Създаден от млади хора за млади хора, който дава възможност за придобиване и развитие на личностни и комункациони умения; и възможност за финансиране и реализиране на младежки проекти. Основната дейност на младежката банка е да събира финансов капитал, чрез различни младежки инициативи, а този финансов капитал разпределя между проекти на други младежи.
Финансирани области: Спортни дейности; Култура и творчество; Обособяване и разитие на
младежки пространства;