Submission #29

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 10:10
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“
България
НПО
гр. Перник, ул. „Средец“ №2
076/601010
pulse.women@gmail.com
www.pulsfoundation.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!
Основната цел на проекта “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!” е да се развие цялостно и иновативно повишаване на информираността и превантивния подход към здравните и социални въпроси, свързани с употребата на наркотици, да се обменят добри практики, да се пренесе донорската експертиза и в България и да се засили международният диалог по отношение на наркотиците. Основна роля в проекта ще имат доброволците на организацията от двата младежки клуба “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.”.
млади хора
Партньор/и
• Фондация “Еврис”, Исландия,
• Община Перник,
• Главна дирекция “Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи
• Фондация “Социални здравни алтернативи” - гр. Плевен.
Дейност по превенция, лобиране и обмяна на опит на национално и международно ниво по проблема за употреба на нови психоактивни вещества сред младите хора.
• нови знания; обмен на добри практики и изграждане на партньорски взаимоотношения,
• работа с 30 доброволеца, като ключови фигури в училищата, които изпълняват ролята на медиатори между училището, техните връстници и услугите на нашия център,
• три “стаи на доверието” в три училища за работа предимно с ученици от ромската общност и такива, които прекъсват образованието си,
• посещение на 300-400 ученика, консултирането им и предоставяне на информация,
• достигане до 1000-1500 ученика,
• превенция на ранната употреба на наркотици сред младите хора в риск, чрез директна работа в училищата; намаляване на здравния и социален риск; информация относно характеристиките и последиците от това явление 9ранната употреба на наркотици) и възможностите за алтернативен и информативен избор,
• 100-120 обучени,
• 30 представители на водещи институции, работещи по проблемите на зависимостите, превенция в ранна възраст, рисково поведение сред младежи и криминални действия сред юноши и деца,
• 30 обучени родители споделят знанията и уменията си сред общността и въвличат и други хора, които са част от същия проблем,
• 25 доброволеца са разпространители на добрите практики в дългосрочна перспектива,
• иницииране и създаване на клуб, занимаващ се с превенция, използвайки същия модел,
• електронна книга за млади хора по отношение на здравни и социални проблеми, породени от употребата на наркотици (преведена на 2 езика),
• наръчник за професионалисти с практики за превенция,
• 3000 листовки,
• сравнение на добри практики и трудности, нови формални и неформални групи в съответните региони, което ще работи за разпространение на практики за превенция и услуги за децата и младежите в риск и техните семейства.
• 80-90 човека ще вземат участие в различни събития,
• разпространение на повече от 4000 бр. печатни материали,
• повече от 2000 консултации, проведени в училища и обществена среща в Перник и Плевен,
• един видео клип.