Submission #37

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 11:57
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на творчеството
Сърбия
сдружение
Улица Мајора Тепића бб, 18220 Алексинац, Сърбия
+381 18 802 004
okdrustvo@gmail.com
www.okaleks.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Да живеем заедно
Насърчаване на междукултурното и уважение към разнообразието при децата и младите хора
Ученици от гимназията; 50 преки бенефициенти и около 1000 косвени потребители
Местно ниво: община Алексинац; Национално ниво: 7 града в Сърбия; Международно ниво: Швейцария;
През шестте години в сътрудничество с Фондация "Песталоци" от Швейцария организирахме междукултурни младежки семинари от община Алексинац, както и няколко междукултурни обмена на младежи по време на петнадесетдневен престой в детско селище в Троген, Швейцария
Насърчаване на мултикултурализма, повишаване на чувствителността на младите хора от община Алексинац към уважение и приемане на различието