Submission #1

Submission information
Submitted by fyc
неделя, March 12, 2017 - 13:47
212.39.89.20
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Регионална мрежа за иновативно образование
България
сдружение
Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11
094/601983
rnie@abv.bg
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Мрежа от сигурни училища
Повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране на международна мрежа от 20 "сигурни училища" - нов модел за противопоставяне на бедствията.
учители и ученици
области Видин и Монтана в България и Долж в Румъния
Проект "Мрежа от сигурни училища" (SSN) е финансиран по Програмата INTERREG V-A Румъния–България. Изпълнява се в партньорство от Свободен младежки център - Видин, България (водещ партньор), сдружение Василиада - Крайова, Румъния и Регионална мрежа за иновативно образование, България. Основна цел на проекта е повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране на международна мрежа от 20 "сигурни училища" - нов модел за противопоставяне на бедствията. Прогнозният бюджет на проекта е 288 084,21 EUR, предоставен от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, правителствата на Румъния и България и партньорите по проекта.
направена съвместна оценка на нуждите и възможностите за по-добра превенция на риска в училищата;
разработена съвместна методика за извънкласно образование и мотивация в тази област;
подготвени 20 училищни ръководства за по-добро управление на риска в техните училища;
подготвени 80 учители за методически консултанти в областта на обучението за бедствия в техните училища;
подготвени40 психолози за реакция в случаи на бедствия и за подкрепа на жертвите;
подготовени 40 учители за клубни лидери на доброволците;
подготовени 640 млади доброволци за действие в случай на бедствия (бъдещи членове на местни доброволчески формирования);
създадена на "Практическа общност" - ICT инструмент за комуникация и споделяне на най-добри практики в областта на гражданската защита и др.
dsc02037.jpg
Previous submission Next submission