Submission #40

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 13:27
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на творчеството
Сърбия
сдружение
Улица Мајора Тепића бб, 18220 Алексинац, Сърбия
+381 18 802 004
okdrustvo@gmail.com
www.okaleks.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Видин и Алексинац - ролята на младите хора в опазването и популяризирането на културното наследство
Увеличаване на трансграничното сътрудничество чрез укрепване на дългосрочните отношения между младите от Алексинац и Видин и включването им в опазването и популяризирането на различните културни ценности в района на Алексинац
20 млади българи от Видинските гимназии, млади хора от Сърбия, местни туристически работници от двете страни; средношколци и младежи; 50 преки бенефициенти и около 1000 косвени потребители
Трансграничния регион, районите Алексинац в Сърбия и Видин в България
През 11 месеца се организираха трансгранични обучителни програми за младежта, обучение за форум театър, взаимни посещения и обмен на опит, съвместни семинари
Засилено сътрудничество между младите хора от Сърбия и България, младежите от Алексинац и Видин в сътрудничество с туристическите организации, участваха в популяризирането и опазването на културното наследство