Submission #41

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 13:43
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш
Сърбия
сдружение
Трг Учитељ Тасе 2, 18000 Ниш, Сърбия
+381 18 523 422
otvoreniklub@gmail.com
www.oknis.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Гласът на младежта
Увеличаване на капацитета и ангажираността на ChildPact и неговите членове да дадат гласност на младите хора, които рискуват социална и икономическа маргинализация и да се окаже влияние върху социалната реформа чрез анализ, мониторинг и застъпничество с обединяване на усилията в Регионалната асоциация ChildPact.
Младите хора, изложени на риск от социална и икономическа маргинализация
Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора
Провеждане на регионална конференция; Разработване на рамка за пилотиране на индекса за благосъстоянието на младите хора; Провеждане на национални обучения за ефективното използване на социалните медии; регионални семинари за "разказване на истории"; национални конкурси; семинари за "симплицити"; Разработване и провеждане на национални "Симплицити" кампании; Провеждане на обществено изслушване; Провеждане на регионално обучение по "Преговори и комуникация в застъпничеството"; Процес по предефиниране и подобряване на рамката и мрежата от индикатори на индекса за закрила на детето; Разработване на инструменти и послания за политики и застъпничество, Разработване и прилагане на стратегия за застъпничество въз основа на резултатите от Индекса на закрила на детето; Популяризиране на резултатите от Индекса за закрила на детето на международно ниво; Провеждане на национални обучения; Провеждане на застъпническа кампания, основаваща се на доказателства; регионално обучение за обучители на връстници; Семинари връсници обучават връстници; Публикуване на брошура с препоръки за "Доклада на ЕС за напредъка"; Промоционални дейности; Разработване на препоръки за "Доклада на ЕС за напредъка"; Даване на препоръки на скейкходърите на национално равнище; Представяне на препоръките на представители на ЕК в Брюксел; Мониторинг на изпълнението на националните политики, насочени към децата.
Подобрено сътрудничество между организациите на гражданското общество и публичните органи; По-добро разбиране и видимост на работата на ChildPact и нейните членове; ChildPact и неговите членове организираха консултации с младежи, изложени на риск от социална и икономическа маргинализация, и обединиха колективния си опит, за да създадат висококачествени изследвания, мониторинг и стратегическо застъпничество.