Submission #42

Submission information
Submitted by fyc
събота, January 20, 2018 - 14:22
178.75.230.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Клуб за подкрепа на младите хора 018 (КОМ18)
Сърбия
сдружение
Ђуре Стругара 1, 18000 Ниш, Сърбия
+38163552430
kom018@hotmail.com
www.kom018.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Play for Inclusion
Да се допринесе за неформалното учене и обмен между програмните и партньорските държави, особено чрез насочването им към млади хора с по-малко възможности - млади хора в риск и малолетни престъпници
Младежи в риск и малолетни престъпници
Местно, национално и международно (европейско) ниво
Описание: КОМ 018 с партньори и спортни клубове от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, България, Италия и Гърция извършиха различни дейности в тези 7 държави, с цел предоставяне на компетенции на младежки работници и доброволците спортът да използват спорта и игратат в работата с младите хора, особено с младите хора в риск и младежите с противообществени прояви, да се подкрепят младежите за промоцииране на универсалните правила на спорта, като уважение, толерантност, работа в екип, солидарност, честна игра и т.н., в местните общности и свързване с младежката работата на европейско равнище. Проектът бе реализиран в периода от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. с подкрепата на програмата "Еразмус +" на Европейската комисия.
1. Дейност 1: Координационна среща - организирана в Сараево, Босна и Херцеговина, за да се обсъдят подробностите на проекта, решенията по проекта, като работни планове, динамика, програмно съдържание, да се планират обучителните курсове и дейности за изграждане на капацитет, целевите групи, популяризирането, взаимните задължения и отговорности, начинът на мониторинг, оценката и отчетността. Време: 06.09. - 09.09. 2016 година
2. Дейност 2: Обучение - организирано в Ниш, Сърбия, с включени младежки работници и доброволци, както и треньори и организационния на екип от седемте страни-участнички. Участниците научиха как да използват спорта и игрите за работата с младежи и насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи от млади хора, които са изложени на риск и такива с противообществени прояви. Време: 12.11. - 19.11.2016. година
3. Дейност 3: Инфо семинари - Участниците в предишното обучение, организираха местен еднодневен семинар с подкрепата на местни партньорски организации - неправителствени организации и спортни клубове / сдружения. Основната тема на семинара беше как младите хора чрез спорт и игри могат да насърчават социалното включване на младите хора в риск и с противообществени прояви. Участниците също така разработиха план за кампания за повишаване на осведомеността за месецът на включването чрез спорт. Време: ноември / декември 2016 г.
4. Дейност 4: Месец на включването чрез спорт - участници в обученията и информационните семинари, организираха кампания, наречена месец на включването чрез спорт на местно ниво в страните-участнички, с подкрепата на партньорски организации и спортни клубове по проекта. Кампаниите бяха насочени към организирането на спортни събития, които насърчават социалното включване на младите хора в риск и непълнолетни правонарушители и да се предостави алтернатива на рисковия начин на живот на младите хора. Време: януари / март 2017 г.
5. Дейност 5: разпространение на резултатите и мултиплициране. Всяка участваща организация по проекта организира представяне на резултатите от проекта. Направен е филм за проекта, създадени са компактдискове с материали, разпространява се филма, както и брошури и памфлети. Време: Февруари / март 2017.
6. Дейност 6: Заключителна конференция - организирана в Кавадарци, Македония, събра представители на партньорските организации, представители на партньорските клубове, местни и национални власти, медии, неправителствени организации и други подобни. Представят се резултатите от проекта, праи се оценка и мониторинг на проекта - Време: 07.04. - 04/10/2017. година.
• 21 младежки работници от Сърбия, Македония, България, Гърция, Босна и Херцеговина, Италия и Албания придобиха уменията и компетенции в използването на спортни игри и състезания в областта на работата с младежта, по-специално как да ангажираме младите хора от младежки групи, които са изложени на риск и младежи с противообществени прояви, уменията и компетентност да разпространяват и използват новосъздадените си умения и да продължат да организират дейности в техните общности. Повишена е тяхната информираност и познания за социалното включване на младите хора в риск / непълнолетни правонарушители и за предотвратяване на високо-рискови начини на живот на младите хора.
• Младите хора в неравностойно положение - особено на младите хора в риск и такива с противообществени прояви, са включени в информационни семинари и в месеца за включване чрез спорт, така са насърчавани да участват по-активно в обществото и живота на местната общност. Тези дейности увеличиха самочувствието им; От друга страна, тези дейности им предложиха алтернативата на полезните младежки програми, а не рисков начин на живот.
• Младите хора от населението като цяло, които живеят в местните общности в местата по проекта в Сърбия, Македония, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия и Албания, са подкрепени да насърчават универсалните правила на спорта в местната общност и на борбата срещу нетърпимостта, дискриминацията и социалното изключването на младите хора в риск и младежките престъпници на местно и международно равнище.
• Повече от 350 млади хора, включително и тези от уязвимите групи от млади хора участваха в инфо дните, организирани в 7 държави. 11 бяха организираните информационни дни в 7 държави, в които основния семинар не бе как младите хора могат да насърчават социалното включване на други младите хора, които са изложени на риск и такива с противообществени прояви чрез спорт и игри.
• Месецът на включването чрез спорт се изрази в организацията на 40 спортни събития в 7 държави, които включиха голям брой хора: участници и посетители. В спортни събития участваха 3000 младежи, а 10 000 посетиха и подкрепиха събития.
• 40 спортни събития включиха повече от 20 вида спорт: футбол, тенис, баскетбол, тенис, плажен волейбол, плуване, лека атлетика, джудо, кикбокс, мини футбол, бойни изкуства, колоездене, кънки, баскетбол, фехтовка, карате , айкидо, тенис на маса и други подобни.
• Създадени са нови местни партньорства между организациите и спортните клубове; в допълнение към 13 официални партньори по проекта към тях се присъединяват още 18 спортни клубове, които участваха в дейностите, както и повече от 20 местни училища и центрове за работа с млади хора в риск и с противообществени прояви
• Кампания Месец на включването чрез спорт повиши информираността за необходимостта за включване на младите хора в риск и с противообществени прояви чрез различни събития и привлече вниманието на широката общественост в 7-те участващи страни да променят отношението си, това бе борба с нетолерантността и дискриминацията на млади хора в риск и с противообществени прояви и инициативи за подпомагане на тяхното социалното включване като средство за реинтеграция.
• Организациите и спортните клубове разработиха нови основи за бъдещо сътрудничество