Submission #5

Submission information
Submitted by fyc
неделя, August 27, 2017 - 15:26
212.39.89.89
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Център за местна демокрация ЛДА
Сърбия
гражданско сдружение
Сретена Марковића 9, 19350 Књажевац, Србија
+381(0)19.730083
ldacss@aldaintranet.org
www.lda-knjazevac.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Регионална платформа за диалог и участие на младите хора на Балканите
Обща цел: Да допринесе за структурирането на координирано регионално тематично сътрудничество между организациите на гражданското общество и местните власти от страните от Западните Балкани (Суботица, Княжевац - Сърбия, Печ - Косово *, Мостар, Прийдор, Завидовичи - Босна и Херцеговина, Никшич – Черна Гора и Скопие и Вевчани – БЮР Македония) за подобряване на условията за активност и участие на младите хора, особено на младите хора извън големите градски центрове.

Младежи, младежки работници, младежки лидери, младежки организации, служби на ЛДА и местни власти от осем целеви области на Балканите: Суботица, Княжевац, Печки, Мостар, Прийедор, Завидовичи, Никшич, Скопие и Вевчани
Сърбия, Косово, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония.
Специфични цели на проекта:
• Укрепване на регионалната мрежа, съставена от организации на гражданското общество и местните власти, с активното участие на млади хора от целевите общности, посветена на представянето и практикуването на младежката активност на местно ниво и диалога между младите хора на регионално ниво;
• Укрепване на капацитета на младите хора от целевата среда за активно гражданско участие и участие в процеса на вземане на решения и вземане на решения на местно ниво;
• Подобряване на знанията на политиците и вземащите решения, организациите на гражданското общество и на младежките лидери в целевите области на стандартите и практиките на участието на младите хора в ЕС;
• Насърчаване на местните власти в региона да вземат предвид потребностите на младите хора при развитието на политики и стратегии в съответствие със стандартите на ЕС.
Проектът стартира изпълнението си на 1 януари 2015 г. и от тогава са извършени следните основни дейности:
• Сформирани е Регионалната мрежа за местна демокрация на Балканите - регионална мрежа, съставена от организации на гражданското общество и местните власти, посветени на участието на младите хора и социалното включване, както и регионални младежки уеб платформа като място за обмен на знания и практика на младежката активност от 8 местни общности от Западните Балкани;
• Създадена младежки структури на регионално и местно ниво, в осем целеви групи - Регионална работна група за младежта, осем местни младежки екипи от сътрудници на LDA, осем местни младежки консултативни групи, осем местна екипи младежки кореспонденти на Регионалната платформа;
• Създадени осем местни фонда за младежки инициативи, чрез които досега са подкрепени 36 инициативи на млади хора от Суботица, Княжевац, Печки, Мостар, Прийедор, Завидовичи, Никшич, Скопие и Вевчани;
• Създадени осем местни информационни центрове за програмите за мобилност на ЕС за младите хора;
• Установена практика на редовни шестмесечни среща на младежки с представители на местните власти в 8 града, в който младите хора да представят своите предложения за подобряване на тяхното състояние в местната общност;
• Изпълнени са програми за два младежки обмена от 8 общини, които участват в проекта, три Регионални младежки форума за местна демокрация и три учебни посещения в националните органи на страните от региона, занимаващи се с младите хора;
• Проведени две регионални проучвания по темата за участието на младите хора в процеса на вземане на решения и мобилността на младите хора в региона на Западните Балкани.
Със своята работа, изпробвайки нови, конкретни, устойчиви регионални и местни инструменти и механизми, Регионална платформа за диалог и участие на младежта от Балканите пряко допринесе за създаването на благоприятна среда за участието и включването на младите хора, по-специално на младите хора в неравностойно положение, при вземането на решения и диалог с властите на местно (в градовете Суботица, Княжевац, Фурна, Мостар, Прийедор, Завидовичи, Никшич, Скопие, Вевчани) и регионално (Западните Балкани) ниво.
Съставът на новосъздадената регионална мрежа за местна демокрация на Балканите (НПО + местните власти) като последица доведе до засилено внимание на местните власти в целеви области към нуждите на младите хора в създаването на местни политики по стандартите на ЕС.
Предложените дейности за младите хора в проекта, използващи принципа на учене чрез ангажиране, даде на тях възможност да придобият опит от първа ръка, собствен опит. По този начин директно подобриха капацитета на младите хора от целевата среда за активна гражданска позиция и участие в местната политика и вземането на решения.
Установени са инструменти и механизми за управление на участието на всички местни и регионални партньорски организации, осем ЛДА офиси, които пряко подобриха капацитета си да включват активно младите хора в местните и регионални младежки инициативи. Тъй като всички партньори по проекта са базирани в области извън големите градски центрове, на практика, проектът допринесе за повишаване на участието на младите хора в неравностойно положение в местните и регионални практики на участие на младежтта.