Submission #10

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 15:08
94.139.220.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Свободен младежки център
България
сдружение
Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11
094/601983
info@fyc-vidin.org
fyc-vidin.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Център за социална и образователна подкрепа
Превенция на отпадането от училището и работа с отпаднали деца и младежи
отпаднали/отпадащи от училище деца и младежи
Видин
Центърът за социална и образователна подкрепа (ЦСОП) е създаден от сдружение Свободен младежки център в резултата от поредица проекти, финансирани от различни донори. В момента ЦСОП е в процес на предоставяне на социалната услуга "Център за работа с деца на улицата" като държавно делегирана дейност. Основните клиенти на центъра са деца от ромски произход, за които по различни причини родителите и семейството не полагат необходимите грижи и по този начин ги неглижират и поставят в социален риск. Капацитетът на центъра е 15 деца.

Социалната услуга включва различни дейности, които да доведат до подобряване на качеството на живот на децата, тяхната социална интеграция, както и увеличаване на родителския потенциал. Центърът предоставя дневна грижа, храна и облекло, хигиенни и здравни грижи, образователна подкрепа и ограмотяване, позитивни избори за свободното време и т.н. за своите възпитаници. Особен акцент в работата е връщането и задържането на децата в училище.
Връщане в училище и/или предотвратяване на отпадането на средно 20 деца и младежи годишно.