Submission #12

Submission information
Submitted by fyc
вторник, September 12, 2017 - 15:34
94.139.220.27
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Дунавски Eврорегионален Граждански Форум
България
сдружение
Видин, жк Съединение бл.8
+359 879315160
office@decf.org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Доброволчество за социална кохезия
Да се увеличи приноса на добровочеството за социално развитие на местните общности в румънско-българската трансгранична област.
младежи от България и Румъния
Видин (България), Крайова (Румъния)
Промоция на проекта, Разработване на сравнително проучване относно доброволческата ситуация в социалната сфера в двата гранични региона, Разработване на обща методология за привличане, мотивиране и включване на доброволци в работа в социалната сфера, Приложение на приетата по-рано методология за подбор и обучение на доброволците, Приложение на приетата по-рано методология/практика в социалните институции, Организиране на две трансгранични обменни посещения на доброволци и представители на социалните услуги, Организиране на трансгранична конференция за разпространение на резултатите от проекта, Публичност и информационни дейности, Организиране и осъществяване на управлението по проекта.
Трансграничната мрежа от доброволци ще осигури на общностите, от които тези млади хора идват, една организирана група от обучени доброволци, която са един важен човешки ресурс за различните доставчици на социални услуги, заинтересовани от повишаване качеството на своите услуги.