Submission #15

Submission information
Submitted by fyc
сряда, September 13, 2017 - 14:15
178.75.230.11
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Регионални партньорства за устойчиво развитие
България
сдружение
3700 Видин, ул. „Райна Княгиня“ 8, ап.7
+359 887 222 883; +359 94 600 017
vidin_rpur@abv.bg
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Сливи за смет
Да информира населението от двата погранични региона за флората и фауната в защитените територии и да ангажира хората в конкретни действия за опазване на околната среда в градовете и в защитените зони от Натура 2000
младежи от България и Румъния
Българо-румънския граничен район
Извършване на Проучване на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000 в общините покрай река Дунав от Видин до Оряхово в България и в Румъния от Свиница до Салчия; Организиране на 4 информационни семинара в България (Видин, Лом, Козлодуй и Оряхово) и 4 в Румъния (Дробета Турну Северин, Дубова, Еселница и Свиница); Разработване на обща стратегия за управление на защитените територии в граничните региони, обхванати по проекта; Организиране на два пътуващи скаутски лагера в защитени територии в България и Румъния; Разработване на промоционален документален филм по проекта; Организиране на почистващи кампании под надслов “Сливи за смет” на 4 места в България и на 4 места в Румъния; Организиране на информационни кампании в две училищата в Дробета Турну Северин и в две училища във Видин; Разработване на интернет сайт по проекта; Финална конференция
• Извършени 2 проучвания на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000 в общините покрай река Дунав -1 за България и 1 за Румъния;
• Преведени 4 информационни семинара в България и 4 в Румъния;
• Разработена обща стратегия за управление на защитените територии и подписан Меморандум за разбирателство и бъдещо сътрудничество;
• Проведени два пътуващи скаутски лагера в защитени територии в България и Румъния;
• Проведени 8 почистващи кампании под надслов „Сливи за смет“ 4 в България и 4 в Румъния;
• Разработен и промоциран документален филм по проекта;
• Разработен интернет сайт по проекта.