Submission #17

Submission information
снимка на Читалище Братство Кюстендил
Submitted by Читалище Братст...
вторник, September 19, 2017 - 15:48
89.215.136.174
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
НЧ "Братство 1869"
България
Читалище
2500 гр. Кюстендил
ул. "Отец Паисий" №11
078 526395
chitalishte@bratstvokn.org
http://bratstvokn.org/
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Трансгранична музикална академия "Музика без граници"
Общи цели:
• Да създаде предпоставки за устойчиво трансгранично сътрудничество в областта на културата между община Кюстендил и община Ниш чрез повишаване способността и капацитета на местните общности да разработват и реализират общи дейности
• Да подпомогне процеса на взаимно опознаване и сближаване на културите на общностите от двете страни на границата чрез въвличане на местни участници в общи дейности за местно развитие от трансграничен характер
- експерти в областта на културата от двете общини
- представители на културни институции и организации
- представители на творчески състави от двете общини
- млади творци от двете общини
гр. Ниш, Р. Сърбия
гр. Кюстендил, Р. България
Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз, по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия, № 2007CB16IPO006.
Водеща организация: Читалище "Братство 1869" гр. Кюстендил, Република България
Партньор: Музикално училище “Д-р Воислав Вучкович” гр. Ниш, Република Сърбия
Приоритетна ос: 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми иразвитие
Област на интервенция: 2.3. Дейности от хора за хора
Продължителност: 12 месеца
1: Дейности за управление на проекта
2: Обучителен семинар за експерти в културата
3: Семинар за млади таланти "Младите и културните традиции на България и Сърбия"
4: Сборник с пиеси "Мелодии от Балканите"
5: "Културно-информационен справочник"
6: Дни на класическата музика в гр. Ниш "Музика без граница"
7: Изложба "История на музикалните традиции"
8: "Фото-изложба "Музика без граници"
9: Трансгранична музикална академия "Музика без граници"
10: Информационни кътове на читалище "Братство" и на Музикално училище гр.Ниш
11: Уеб сайт по проекта
12: Издаване на DVD "Музика от Балканите"
13: Визуализация и публичност на проекта
14: Пресконференции
- Установено ефективно партньорство между двете трансгранични партньори читалище "Братство 1869" и Музикално училище гр. Ниш
- получени нови знания и умения на участниците по темата "Изграждане на партньорства и работа в мрежа. Културен мениджмънт.
- получени нови знания и умения на младежи по темите: Българска и сръбска култура и традиции. Културни особености и уникалност на двата региона
- популяризирана систематизирана информация за културните институции, творчески колективи и индивидуални изпълнители от община Кюстендил и община Ниш