Submission #18

Submission information
снимка на Читалище Братство Кюстендил
Submitted by Читалище Братст...
вторник, September 19, 2017 - 15:56
89.215.136.174
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
НЧ "Братство 1869"
България
Читалище
2500 гр. Кюстендил
ул. "Отец Паисий" № 11
078 526395
chitalishte@bratstvokn.org
http://bratstvokn.org/
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани
- Да се затвърди и разшири създаденото добро сътрудничество между Община Кюстендил и Община Ниш чрез повишаване капацитета и способността на местните общности да разработват и осъществяват съвместни дейности;
- Да продължи процеса на взаимно опознаване и сближаване на културата на общностите от двете съседни страни чрез участието на местни участници в съвместни културни дейности за местно развитие от трансграничен характер.
- Ученици по музика от читалище "Братство 1869" и Музикално училище – Ниш
- Музикални преподаватели от читалище "Братство 1869" и Музикално училище – Ниш
- Представители на Кюстендилската и Нишката художествена школа
- Туристически организации от Кюстендил и Ниш
гр. Кюстендил
гр. Ниш
Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия
Водеща организация: Читалище "Братство 1869" гр. Кюстендил, Република България
Партньор: Музикално училище гр. Ниш, Република Сърбия
Приоритетна ос: 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми иразвитие
Област на интервенция: 2.3. Дейности от хора за хора
Продължителност: 12 месеца
1. Дейности за управление на проекта
2. Оборудване на звукозаписно студио в читалище "Братство 1869" гр.Кюстендил
3. Провеждане на обучение за работа с компютърни музикални програми
4. Създаване на Балкански младежки симфоничен оркестър
5. Създаване на Младежки фолклорен ансамбъл "Балканика"
6. Заснемане на филм, представящ читалище "Братство 1869" и Музикално училище – Ниш
7. Издаване на Информационна дипляна за читалище "Братство 1869"
8. Издаване на Информационен диск за Музикално училище – Ниш
9. Създаване на On-line музикална библиотека
10. Изложба "Съвременното изобразително изкуство на Кюстендил и Ниш"
11. Трансгранична туристическа борса ”Красотите на балканите ”
12. Визуализация и публичност
- Обучени 20 преподаватели по музика от читалище "Братство 1869" и Музикално училище Ниш за работа с музикални програми
- Проведени 8 съвместни културни събития в Кюстендил и Ниш - концерти и изложби
- Популяризирана дейността на 20 организации от Кюстендил и Ниш, работещи в сферата на културния туризъм
- Популяризирано творчеството на 40 художници от Кюстендил и Ниш
- Затвърдено и разширено съвместно партньорство между читалище "Братство 1869" и Музикално училище Ниш
- Създадена и функционираща On-line музикална библиотека