Submission #19

Submission information
снимка на Читалище Братство Кюстендил
Submitted by Читалище Братст...
вторник, September 19, 2017 - 16:06
89.215.136.174
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
НЧ "Братство 1869"
България
Читалище
ул. "Отец Паисий" 11
Кюстендил
2500
078 526395
chitalishte@bratstvokn.org
http://bratstvokn.org/
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
„Заедно за правата на човека и срещу насилието”
Повишаване на социалната чувствителност на обществеността в община Кюстендил към проявите на насилие срещу деца и младежи и изграждане на механизми за защита правата на уязвимите групи и превенция на насилието.
Членове на неправителствени организации от община Кюстендил.
Област Кюстендил
Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НПО – България, 2008 – 2010

Проектът се реализира от Читалище „Братство1869” – гр. Кюстендил в партньорство с Читалище “Пробуда 1961”- гр.Кюстендил, Сдружение “Младежки общински съвет - Кюстендил” /МОС-Кн/ , Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” /ЛАРГО/ - гр. Кюстендил
Дейности:
- Обособяване на “Младежки доброволчески клуб” по проекта
- Провеждане на 4 обучения
- Беседи „Връстници обучават връстници”
- Заснемане и излъчване на телевизионни предавания
- Провеждане на кръгли маси
- Създаване на интернет страница по проекта
- Провеждане на информационни кампании
Споделени и добри практики за превенция на насилието, чрез обособяването на “Младежки доброволчески клуб” и осигуряване на достъп до информация.
Изграден капацитет на организациите за работа с доброволци и активното им включване в превенцията на насилието на деца и младежи чрез проведените обучения, беседи и дискусии, кръгли маси.