Submission #20

Submission information
Submitted by fyc
понеделник, September 25, 2017 - 15:53
89.253.176.205
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
„Нов път”
България
сдружение
с.Хайредин, обл.Враца, ул.Дафинка Чергарска №9
+359(0)898329910
new_road@abv.bg
www.newrad_hajredin@org
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Насърчаване на гражданското участие на млади роми
•Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване
•Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики
•Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност
•Повишаване на взаимодействието между уязвими групи имаргинализирани общности с гражданските организации.
млади ромски лидери
национален проект
Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят нефинансов проект, свързан с важен проблем за общността, като ще имат ментори - утвърдени политически и граждански лидери. Младите роми ще представят проектите си публично на срещи с местните общности, за да въвличат в дискусията максимален брой роми от различни възрасти
Обучаваните младежи от различните региони в страната създадоха мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения и спомогнз за по-активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения.