Submission #24

Submission information
Submitted by fyc
събота, October 28, 2017 - 16:39
185.44.127.68
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
Център за творческо развитие - Княжевац
Сърбия
сдружение
Трг ослобођења 1/5 19350, Књажевац, Сърбия
+381 (0) 19 735 470
ckr_knjazevac@yahoo.com
ckrknjazevac.org.rs
ОПИСАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ ПРОЕКТА
Лято на толерантността
Развитие на дух на толерантност сред младите хора, членове на различни социални групи, чрез организиране на съвместни дейности.
Специфична цел на проекта: Разчупване на предразсъдъците сред младежите от Княжевац и младите хора в Младежкия център в Княжевац чрез организиране на съвместни дейности през лятото.
- младежите от община Княжевац
- младежи, пребиваващи в Младежкия център в Княжевац
община Княжевац
Децата и младежите, живеещи в Дома за отглеждане на деца и младежи, много рядко се включват в съвместни дейности с връстниците си от Княжевац. Въпреки че тази институция е била в Княжевац в продължение на много години, досега не е намерен начин да се интегрират по-добре децата и младите хора в общността. С този проект организирахме различни дейности, включващи млади хора от Княжевац и деца и младежи, които пребивават в Дома за отглеждане на деца и младежи. Организирано състезание по стеет бол, музикални ателиета, кампания за събиране на отпадъци, художествени ателиета и две съвместни екскурзии до училища в Балта Беровиловец и Равни.
След този проект членовете на младежкия клуб самостоятелно започнаха няколко дейности в Дома за отглеждане на деца и младежи - спортни игри, отбелязване на 20 ноември, Деня на детето и др.