ДОБРИ ПРАКТИКИ

Showing 1 - 50 of 66.   Show 10 | 50 | Разрешено results per page.
България
Регионална мрежа за иновативно образование Мрежа от сигурни училища Повишаване на осведомеността в областта на превенцията на риска чрез ефективно формално и неформално образование на децата и младежта в граничната зона - създаване и промотиране на международна мрежа от 20 "сигурни училища" - нов модел за противопоставяне на бедствията. преглед
Община Враца За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включван Подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск на територията на община Враца, посредством създаване на младежки център и въвеждане на услуги за младежи в риск, които да отговарят на изисквания за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа. преглед
Свободен младежки център InforMath Да подпомогне усвояването на базисни математически концепции чрез използване на методите на неформалната математика преглед
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум Територия на участието Развитие на младежко лидерство и доброволчество преглед
Свободен младежки център Усмихни се, училище! Личностно развитие на ромските деца и превенция на отпадането им от училище чрез участието им в извънкласни и извънучилищни форми и дейности. преглед
Свободен младежки център Почувствай България, почувствай Румъния развитие на младежко лидерство и доброволчество, трансгранично младежко сътрудничество и промоция на културата на двете страни преглед
Свободен младежки център Разделените не са равни Подпомагане на процеса на десегрегация на образованието чрез популяризиране на историята на Американското движение за граждански права преглед
Свободен младежки център Център за социална и образователна подкрепа Превенция на отпадането от училището и работа с отпаднали деца и младежи преглед
Агенция за регионално развитие и бизнес център Предприемачество за интеграция Разработване, апробиране и разпространение на комплексен модел за устойчиво интегриране в пазара на труда на неквалифицирани младежи от ромски произход. преглед
Дунавски Eврорегионален Граждански Форум Доброволчество за социална кохезия Да се увеличи приноса на добровочеството за социално развитие на местните общности в румънско-българската трансгранична област. преглед
Регионални партньорства за устойчиво развитие Сливи за смет Да информира населението от двата погранични региона за флората и фауната в защитените територии и да ангажира хората в конкретни действия за опазване на околната среда в градовете и в защитените зони от Натура 2000 преглед
НЧ "Братство 1869" "Да се движим, да почистим, да се забавляваме" Основната цел на проекта бе да развие инициативността, предприемчивостта и творчеството на младите хора от гр. Кюстендил и региона. преглед
НЧ "Братство 1869" Трансгранична музикална академия "Музика без граници" Общи цели: • Да създаде предпоставки за устойчиво трансгранично сътрудничество в областта на културата между община Кюстендил и община Ниш чрез повишаване способността и капацитета на местните общности да разработват и реализират общи дейности • Да подпомогне процеса на взаимно опознаване и сближаване на културите на общностите от двете страни на границата чрез въвличане на местни участници в общи дейности за местно развитие от трансграничен характер преглед
НЧ "Братство 1869" Музика, изкуство, туризъм – за обединени Балкани - Да се затвърди и разшири създаденото добро сътрудничество между Община Кюстендил и Община Ниш чрез повишаване капацитета и способността на местните общности да разработват и осъществяват съвместни дейности; - Да продължи процеса на взаимно опознаване и сближаване на културата на общностите от двете съседни страни чрез участието на местни участници в съвместни културни дейности за местно развитие от трансграничен характер. преглед
НЧ "Братство 1869" „Заедно за правата на човека и срещу насилието” Повишаване на социалната чувствителност на обществеността в община Кюстендил към проявите на насилие срещу деца и младежи и изграждане на механизми за защита правата на уязвимите групи и превенция на насилието. преглед
„Нов път” Насърчаване на гражданското участие на млади роми •Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване •Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики •Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност •Повишаване на взаимодействието между уязвими групи имаргинализирани общности с гражданските организации. преглед
Консултативен съвет за младежка политика - Перник Кампания "Не на насилието" Да се обърне общественото внимание към проблема с агресията и насилието сред младите хора преглед
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“ Младежка банка Младежки инициативи за поощряване на детското и младежко творчество и фондонабиране. преглед
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“ Да подкрепим твореца! Чрез предоставяне на пространство за преосмисляне на поведението на децата с асоциални прояви и даване на възможност и предлагането на начини за влагане на тяхната собствена енергия в конструктивна, съзидателна посока. Основни цели: • Да се създаде пилотна Програма „Инициатива за младежко творчество”. • Да се създадат „ Групи по интереси” за • Да се съдаде мрежа за сътрудничество между Младежките организации в града и региона и привлекат инститциите в подкрепа. преглед
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“ Заедно можем повече - трудова реализация, път към независим живот Основната цел е интеграция на пазара на труда на младежи в риск и/или неравностойно положение чрез включването им във висококвалифицирани рехабилитационни програми и мерки. преглед
Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума“ – „П.У.Л.С.“ Осведоменост и креативно мислене – път към промяната! Основната цел на проекта “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!” е да се развие цялостно и иновативно повишаване на информираността и превантивния подход към здравните и социални въпроси, свързани с употребата на наркотици, да се обменят добри практики, да се пренесе донорската експертиза и в България и да се засили международният диалог по отношение на наркотиците. Основна роля в проекта ще имат доброволците на организацията от двата младежки клуба “Да бъдем приятели” и “П.У.М.А.С.”. преглед
Сърбия
Център за местна демокрация ЛДА Регионална платформа за диалог и участие на младите хора на Балканите Обща цел: Да допринесе за структурирането на координирано регионално тематично сътрудничество между организациите на гражданското общество и местните власти от страните от Западните Балкани (Суботица, Княжевац - Сърбия, Печ - Косово *, Мостар, Прийдор, Завидовичи - Босна и Херцеговина, Никшич – Черна Гора и Скопие и Вевчани – БЮР Македония) за подобряване на условията за активност и участие на младите хора, особено на младите хора извън големите градски центрове. преглед
АзБуки Искам да остана в Сърбия Проектът "Искам да остана в Сърбия" предоставя подкрепа на младите хора за приноса им към решаването на проблемите на местните общности, като посочва значението на процеса на придобиване на лични, социални и работни умения. Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да избират и да получат адекватно и преди всичко качествено образование, за да могат по-късно да участват в активна работа и да подобрят положението в страната. преглед
Форум Ринор Помощ за бежанците Предоставяне на помощ на новопристигнали бежанци, вода и други основни неща; Изпращане бежанци за настаняване, осигурено от държавата; поддържане на чистотата в и около селото; предоставяне на медицинска помощ. преглед
Център за творческо развитие - Княжевац Младежи в ъгъла - Насърчаване на младежкия активизъм чрез организиране на младежко клубно пространство с активното участие на младите хора в планирането и реализацията на тази дейност. - Насърчаване на младежкия активизъм и създаването на младежки клуб чрез организиране на културни и художествени събития. преглед
Център за творческо развитие - Княжевац Лято на толерантността Развитие на дух на толерантност сред младите хора, членове на различни социални групи, чрез организиране на съвместни дейности. Специфична цел на проекта: Разчупване на предразсъдъците сред младежите от Княжевац и младите хора в Младежкия център в Княжевац чрез организиране на съвместни дейности през лятото. преглед
Център за творческо развитие - Княжевац Споделяме планетата с… Промоция на междукултурните ценности сред младите хора като една от основните ценности на едно демократично общество. преглед
Тимошки младежки център Доброволците преместват границите Общата цел на проекта е да създаде условия за устойчиво сътрудничество в граничния регион, за да се увеличи участието на младите хора в обществения живот чрез социални доброволчески дейности. преглед
Тимошки младежки център Помещение за ПОМАК Местно икономическо развитие чрез създаване на модерно творческо пространство за съвместна работа и предоставяне на бизнес инкубационни услуги, които да ускорят и подобрят развитието на новосъздадените МСП. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Балкански форум на младежта за толерантност (BALFOM) Целта на проекта е социалното сближаване и да се преодолее дискриминацията в Югоизточна Сърбия чрез насърчаване на толерантността и културното разнообразие, както и запознаване на младите хора от Сърбия и балканските страни с ценностите на антидискриминацията и културния плурализъм преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш ЕС - факти и предразсъдъци Развитие на критичното мислене сред младите хора, запознаване с Европейския съюз, развитие на междукултурния обмен и обмен на младежи. преглед
Сдружение за развитие на творчеството Здравей, Европа! Информиране на младите хора за европейската интеграция и необходимостта от включване на страната ни в ЕС преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш За мирно съжителство на младите хора в югоизточна Сърбия Предотвратяване на конфликти и постигане на мирно съвместно съществуване на младежи с различен етнически, религиозен, социален и културен произход в югоизточна Сърбия. Специфична цел: включване на малцинствени и маргинализирани групи в местните общности в югоизточна Сърбия и повишаване на чувствителността на местните общности да приемат различията и да показват солидарност с маргинализираните групи. преглед
Сдружение за местно развитие Каменица ЗООМ - "За оставяне и оцеляване на младите" Заетост за младежи преглед
Сдружение за развитие на творчеството Да живеем заедно Насърчаване на междукултурното и уважение към разнообразието при децата и младите хора преглед
Гражданско сдружение „Кокоро“ Промяна към по-добро Основна цел: Да допринесе за социалното приобщаване и да намали бедността на децата и младежите с поведенчески проблеми чрез прилагането на Закона за социалната закрила и Стратегията за развитие на социалната защита Р. Сърбия. Специфични цели: 1. Увеличаване на ресоциализацията и предотвратяване на асоциалното поведение на деца и младежи с поведенчески проблеми чрез специално проектирани услуги в три лицензирани дневни центъра, разположени в Бор, Враня и Белград. 2. Създаване и засилване на междусекторното сътрудничество и ефективното използване на ресурсите в целевите общности за насърчаване на положителното развитие на децата и младежите от рискови групи преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Правата на детето в историята и практиката Увеличаване на капацитета на гражданското общество в Сърбия за защита, насърчаване и прилагане на правата на детето и укрепване на демократичните реформи и диалога. Целта е също така да се повиши видимостта на пренебрегването на правата на детето чрез създаване на защитни механизми и като най-значим резултат, въздействието върху процеса на застъпничество и окончателната ратификация на Третия опционален протокол към Конвенцията за правата на детето. преглед
Сдружение за развитие на творчеството Видин и Алексинац - ролята на младите хора в опазването и популяризирането на културното наследство Увеличаване на трансграничното сътрудничество чрез укрепване на дългосрочните отношения между младите от Алексинац и Видин и включването им в опазването и популяризирането на различните културни ценности в района на Алексинац преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Гласът на младежта Увеличаване на капацитета и ангажираността на ChildPact и неговите членове да дадат гласност на младите хора, които рискуват социална и икономическа маргинализация и да се окаже влияние върху социалната реформа чрез анализ, мониторинг и застъпничество с обединяване на усилията в Регионалната асоциация ChildPact. преглед
Клуб за подкрепа на младите хора 018 (КОМ18) Play for Inclusion Да се допринесе за неформалното учене и обмен между програмните и партньорските държави, особено чрез насочването им към млади хора с по-малко възможности - млади хора в риск и малолетни престъпници преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Въображаемо разстояние Повишаване на осведомеността за социалното разстояние между младите хора от Сърбия и Албания и промоция на алтернативите за сътрудничество преглед
Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА МЛАДИТЕ ХОРА СА ЗАКОНА 2017-Ресурсен център на област Пирот и Нишава Промоция на младите хора и насърчаването на младежката активност чрез подпомагане на инициативи и дейности на младежките сдружения в областта на създаването на по-добри условия за работа и живот в местната общност; Информиране и работа в мрежа на младежки и работещи с младежи организации; образоване и овластяване на младите хора по пътя към по-активно участие в създаването на политиките за младежта на местно ниво. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Младежи в диалог – ЗА и ПРОТИВ Целта на проекта е да насърчава човешките правата и детски права в Южна Сърбия чрез развитие на диалог по спорните въпроси на демократичните реформи чрез обучение, кръгли маси и телевизионни дебати, повишаване на знанията и развиване на осведомеността сред младите хора и други граждани за междукултурната толерантност, като средство за разрешаване на конфликти и развитие в модерното общество. Също така, с проекта се насърчава участието на младите хора и по-голямото влияние на гражданския сектор в създаването на публичните политики за деца чрез застъпничество за прилагане на съществуващото и развитие на ново законодателство в съответствие със стандартите на ЕС, с помощта на национална мрежа от организации за деца и нейните органи, както и на независими регионални и местни медии. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Младежка мрежа за включващо общество Проектът обединява 30 млади хора от пет града, които чрез представянето на 25 форум театъра, кампании и дискусии допринасят за насърчаване на приобщаващото образование и разпространение на информация относно участието на деца от маргинализирани групи и от детския ъгъл указват на проблемите, които възникват в този процес, както и възможността за тяхното преодоляване с усилията на всички участници в процеса. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Жива библиотека Общи: намаляване на дискриминацията и подобряване на положението на маргинализираните групи в Ниш. Специфични: 1) повишаване на осведомеността на гражданите относно позицията на маргинализираните групи, като се използва методологията на "Живи библиотеки" 2) разработване на доброволна подкрепа за участващите в дейността. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Моят избор Насърчаване на младите хора от южна Сърбия да участват в политическия живот и демократичните процеси чрез представяне на форум представления и обсъждане на ролята и позицията на гражданите в общността, както и в обществото като цяло. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Школа по младежко предприемачество 1. Стимулиране на младежите да започнат инициативи в областта на младежкото предприемачество, организация на обучение и наставничество за бизнес планиране, което ще доведе до намаляване на младежката безработица, особено в уязвими и по-слабо развити региони на Сърбия; 2. Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образователни материали по същата тема с примери за добра практика на млади предприемачи, които да помогнат на младите хора да получат необходимата информация в тази област. преглед
Нишко сдружение на студентите с инвалидност Имаш право да научиш и разбереш Обучение по английски език за млади хора с инвалидност преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Предложи решение – предприеМИ.. Намаляване на младежката безработица в Сърбия, чрез насърчаване на младежите активно да търсят работа чрез кандидатстване за работа, самостоятелна заетост и младежко предприемачество. преглед
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб, Ниш Младежка мрежа Младежката мрежа е създадена през 2003г. в рамките на проект "Да живеем заедно", с подкрепата на Детска фондация Песталоци от Швейцария. Идеята на проекта е, че младите хора, които са станали чувствителни към темата за междукултурността и приемат различието, да бъдат подкрепени за участието в местната общност. Младите хора преминават различни обучения, за да станат с времето активни членове на обществото и да започнат да инициират инициативи за решаване на проблеми в околността. преглед

Страници