Submission #12

Submission information
Submitted by fyc
Wednesday, March 1, 2017 - 14:12
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Фондация „П.У.Л.С.”- Позитивни умения на личността в социума
България
Неправителствена организация
гр. Перник, 2300, ул. Средец 2
076/60 10 10
pulse.women@gmail.com
http://pulsfoundation.org/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създаде условия за изграждане на хармонични отношения между тях, основани на равнопоставеност, разбирателство и толерантност, водещи до успешна интеграция и реализация в социума.
Крисизна интервенция, психологическа консултация, социална медиация, фамилно консултиране, юридическа подкрепа, супервизия, обучения
Жертви на насилие, деца в дисфункционални семейства и деца в риск, младежи в риск и младежи със зависимости.
регионален; Фондация „П.У.Л.С.” участва и в национални и международни мрежи.
8 – 12 души на пълен и не пълен работен ден, 30-40 доброволци годишно.
2015-2017 Програма “Младежка банка” ; май 2015 – май 2016 г. “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”; 2013-2015 г.-“Цялостен подход в работата с деца и семейства, пострадали от насилие в Югозападен регион”
Участие в Алианс за защита от насилие, основано на пол, Национална мрежа за децата, Консултативен съвет за младежка политика към Община Перник. Фондация „П.У.Л.С.” е в регистъра на организации, които оказват подкрепа на пострадали от трафик- на немската база данни КОК (НПО мрежа и координационен офис, работеща срещу трафика на хора), на европейската платформа за борба с трафика на хора, както и на Global Modern Slavery Directory- указател, който предоставя информация за НПО, занимаващи се с хора, пострадали от трафик.