Submission #15

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, March 2, 2017 - 14:51
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение ”Закрилници”
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
3400, гр. Монтана, ул.“Александър Батенберг“ 12, вх. А, ет.2, ап. 3
0879 42 99 09
zakrilnicite@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Основна цел на Сдружението е да работи за приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение. Социална закрила на нуждаешите се членове на обществото както и с оглед реализацията на дейности за подобряване благосъстоянието на децата и младите хора. Социална интеграция и реинтеграция, подпомагане на деинституционализацията деца, младежи и възрастни хора, интеграция на лица в неравностойно положение.
Подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение. Подкрепа за подобряване на благосъстоянието на всички уязвими групи от обществото. Развитие и утвърждаване на гражданското общество.
деца, младежи и хора в неравностойно положение
област Монтана и цялата страна
НЯМА
няма информация