Submission #17

Submission information
Submitted by fyc
Monday, March 6, 2017 - 15:50
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
СНЦ „Знание, успех, промяна“
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
2633, село Крайници, ул. Кокиче №5
0895 763393
ksc_association@abv.bg
kscassoc.com
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на Сдружение „Знание, успех, промяна” се отнася главно до развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество за ненасилствено поведение и насърчаване защитата на човешките права в съотвествие с българското и международното законодателство.
Искаме да направим обществото чувствително на тема „Насилие” и да развием нетолерантно отношение към него, както и да дадем друга алтернатива на хората в насилие.
Сдружението има създадени два Консултативни центъра в помощ на жертви на домашно насилие, които се намират в гр. Дупница, улица „Солун”№2 и в гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер”№2 .
Услугите, които предлагаме в Консултативният център са:
1. Психологически консултации - клиентите ни получават индивидуални психологически консултации, които включват: оценка на ситуацията, оценка на риска и емоционална подкрепа, дългосрочна терапевтична работа. Чрез психологическите консултации клиентите ни имат възможност да работят върху преживяванията и чувствата си, и да “подредят” вътрешният си емоционален свят. Като основна задача се явява стимулиране на потенциала за излизане от позицията на насилие.
2. Социално посредничество - клиентите имат възможност да ползват услугите на социален работник при осъществяването на връзка с други институции. Целта е да бъде опосредстван и улеснен контакта между децата и техните семейства и другите правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към разрешаване на конкретния проблем – Отдел за закрила на детето, Социални грижи, ДПС, Прокуратура, Съд, Полиция, Общински власти и НПО.
3. Юридически консултации - клиентите ни ползват юридически консултации и представителство в съда по ЗЗДН. Целта е осигуряване на компетентна юридическа помощ, получаване на информация за гражданските права и ефективна правна защита, водене на правни дела.
4. Настаняване на пострадалите лица в Кризисен център за пострадали от домашно насилие - като член на Алианса за защита от насилие, основано на пола, ние имаме възможността да настаняваме наши клиенти в Кризисни центрове в различни градове в страната.
Сдружението ни активно работи по посока на улесняване на ефективно приложение на Закона за закрила на детето и ЗЗДН, обединявайки усилията на професионалисти от социалната сфера, полицията, прокуратурата, съда и НПО-сектора и има изградeни отношения на ефективно сътрудничество с тях.
Целевите ни групи са:
- Лица, преживели домашно насилие - предимно жени и деца;
- Представители на институции, които работят с жертви на домашно насилие
- Представители на МВР, Съд, Прокуратура, отдели за закрила на детето, адвокати с цел изграждане на мрежи и гарантиране на бързо и ефективно намеса в случаи на домашно насилие, и партниране ;
- Представители на неформални групи и младежи с цел превенция - обучение и информация относно формите на домашно насилие, психологически аспекти на жертвите и извършителите, къде и как жертвите могат да потърсят помощ, какви са последствията за децата, които са свидетели на насилието, ЗЗДН;
град Дупница и региона /Бобошево, Рила, Кочериново, Сапарева баня, Бобов дол/
Град Благоевград и региона
на граждански договори – психолози, клинични социални работници, социални работници, юристи, технически персонал, доброволци – около 15 човека
Проект “Младежи и девойки – равнопоставеност на половете в съвременното гражданско общество”
Проект „Проблемът „домашно насилие – мит или реалност”
Проект „Създаване на ефективен междуинституционален модел за работа срещу домашното насилие”
Проект „Координирани усилия за ефективно изпълнение на Закона за защита срещу домашното насилие в България”
Проект: „Защитено пространство за деца, пострадали от домашно насилие и техните родители за регион Благоевград и Дупница“
Проект „Повишаване на ефективността на институции и организации в работата по превенция и защита от домашно насилие в област Благоевград
Проект „Консултативен Център за превенция и рехабилитация на лица, пострадали от домашно насилие, деца в риск и интеграцията им в семейството и общността”
Пълноправен член на Алианс за защита от насилие основано на пола
Пълноправен член на Национална мрежа за децата