Submission #41

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, November 23, 2017 - 14:14
87.202.106.44
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Клуб за подпомагане на младите хора 018 (КОМ18)
Сърбия
сдружение, гражданска организация
Ђуре Стругара 1, 18000 Ниш, Србия
+38163552430
kom018@hotmail.com
www.kom018.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Клубът за подпомагане на младите хора 018 (KOM18) е създаден през 2007 г. и регистриран през 2008 г. като непартийна, неправителствена и нестопанска организация, чиято основна цел е укрепване на капацитета на младите хора и насърчаване на междукултурните отношения, демокрацията, правата на човека (по-специално на правата на младите хора и децата и правата на жените), неформалното образование, мобилността, интеграцията в ЕС, културата, със специален фокус върху уличната култура, включване на младите хора от малцинствата и маргинализираните групи, здравословен начин на живот, икономически възможности за младите хора и защита на околната среда, както и доброволчеството и активното младежко участие във всички сфери на обществото. Мисия КOM 018 е чрез разработването и прилагането на различни програми да даде възможност на младите хора да участват активно в живота на общността и решаване на техните проблеми и нужди, и по този начин да допринесат за изграждането на по-добър живот за младите хора и местните общности. КOM 018 е организация със силни ресурси като стабилен член на обществото и общество, в което всички млади хора да развият своя потенциал и активно да участват в живота на местните общности и на обществото като цяло.
Работа с младите хора, активно участие на младите хора във всички сфери на обществото, борба с омразата, срещу всички форми на дискриминация, социално приобщаване, младежко предприемачество, междукултурен диалог, насърчаване на междукултурното сътрудничество, международно сътрудничество на младите хора, насърчаване и защита на правата на човека.
Млади хора, млади хора от уязвими социални групи, маргинализирани млади хора, млади хора с увреждания и национални малцинства.
Географска област на дейност:
Местно, национално и международно ниво.
Ангажирани от проекта, доброволци и обучители.
1. "Игра за включване", 08/01/2016. до 30.04.2017 г. 59,000.00 EUR, Еразмус +, Европейска комисия. КOM 018 с партньори и спортни клубове от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, България, Италия и Гърция извършва различни дейности в тези 7 държави, с цел квалифициране на младежки работници и доброволци спортът и играта да се използват в работата с младите хора, особено с младите хора в риск и с деца с противообществени прояви, обучаване на младите хора за насърчаване на универсалните правила на спорта, като уважение, толерантност, работа в екип, солидарност, честна игра и т.н., в местните общности и свързване на работата с младежта на европейско равнище.

2. " Hate Fighters Network - Работен план 2016", от януари до декември 2016 г., 48 000.00 EUR, EYF, CoE. През 2016 мрежа на защитниците на човешките права - Hate Fighters Network осъществи Hate Fighters годишен план, който включваше обучение на млади хора от 8 страни в Ниш, местни семинари и дейности в 8 страни, както и заключителна конференция в Сараево, Босна. МрежатаHate Fighters е инициатива на КOM 018, Сърбия и SPPMD, Македония, и освен тези членове включва и Червен кръст от Ново Сараево - Босна и Херцеговина, ИДА - България New Vision - Албания, United Societies of Balkan - Гърция, Du vent dans les cordes ASBL - Белгия, Beyond Borders - Италия и Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu - Полша. Организациите обединени около програма Hate Fighters през 2016 г., работиха за да се повиши информираността за опасностите от речта на омразата и насърчаване на активното участие на младите хора в борбата срещу речта на омразата чрез креативни методи (снимки, графики, хип-хоп музика и танци).

3. "Творчеството създава промяна", 03/01/2016. до 31.05.2017 г. 102,900.00 EUR, Еразъм+, Европейска комисия. КOM 018 е реализирал проекта "Творчеството създава промяна" в рамките на програма Еразъм+ - изграждане на капацитет в областта на младежта, със своите партньори: Съветът за предотвратяване на противообществените прояви (SPPMD) – Македония, Международният алианс за развитие - България, Червен кръст Ново Сараево - Босна и Херцеговина, До-Ло-Ри - Албания, Greenways SCE - Гърция, Eurobug - Ирландия и Du vent dans les cordes ASBL (DVDLC) - Белгия, обединявайки млади хора от 8 държави да изследват креативните методи, които се използват в малдежката работа в различни части на Европа.. Чрез поредица от дейности за мобилност и изграждане на капацитет, партньорските организации обсъждаха и се обучаваха в това, как да се използват градската култура в работата с младите хора и как тази култура може да бъде използвана за промотивни кампании.
КОМС