Submission #44

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, November 23, 2017 - 14:35
87.202.106.44
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение за развитие на творчеството
Сърбия
сдружение, гражданска организация
Улица Мајора Тепића бб, 18220 Алексинац, Република Сърбия
+381 18 802 004
okdrustvo@gmail.com
www.okaleks.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на организацията е да участва активно в развитието на местната общност, да засили активизма на гражданите и младите хора, като подкрепя гражданските инициативи, както и сътрудничеството на всички членове на общността, за да развие потенциала и качеството на гражданското общество.
Цели:
Насърчаване на социалната и икономическа стабилност, развитие на гражданското общество, граждански активизъм и демокрация, както и насърчаване на мултикултурализма и запазване на природното и културното наследство.
- Укрепване на гражданското общество;
- овластяване и активно включване на маргинализираните групи в социалните потоци;
- подкрепа за равенството между половете и подкрепа за граждански инициативи;
- създаване на условия за по-интензивно участие на младите хора в обществения живот;
- укрепване на съществуващия капацитет чрез участие в образователни програми;
- оказване на подкрепа и помощ на маргинализираните групи.
млади хора, деца, жени, граждани, маргинализирани групи (старци, деца и хора със специални нужди, селско население, ромско население, бежанци и разселени лица, членове на приемни семейства
Република Сърбия и Балканите
на щат
1. "Отворена врата за ново начало" (юни 2014 г. - декември 2015 г.), програма на ЕС "Подкрепа за деинституционализация и социално приобщаване на лица с интелектуални и психически увреждания"; Стойност: 181000 евро; Описание: развитие на процеса на деинституционализация и капацитета на местната общност и създаване на услуги за хора с интелектуални и умствени увреждания (наблюдавано жилище, Дневен център); насърчаване на включването на хора с проблеми с психичното здраве; Бяха осъществени обучителни дейности, изграждане на сглобяемо съоръжение, подготовка и подбор на бенефициенти за самостоятелен живот, разработване на услугите Наблюдавано жилище и Днвевен център, програми за семейна подкрепа и кампании;

2. Проект "Втори шанс" в рамките на финансовата програма БЦИФ и Хонландската Скан фондация; Периодът на изпълнение е 2011 и 2012 г .; Стойност: 14500 евро; Описание: Подкрепа за бивши зависими от психоактивни вещества от цяла Сърбия и от територията на община Алексинац и ползватели на Центъра за рехабилитация на наркомани в село Витковац в община Алексинац; Бяха реализирани семинари (за селскостопанското производство и работата на компютър, както и за активно търсене на работа), посещения на мобилни екипи, филм и радиопредавания, форуми и кампании; Целта на проекта беше да се намали нивото на рецидивизъм, маргинализация и дискриминация на бивши зависими от психоактивни вещества чрез въвеждане на нови програми за ресоциализация и повишаване на осведомеността на гражданите за проблемите на зависимостта;

3. Проект "Здравословна храна за здравословно възпитание" като част от финансовата програма "Младежта в действие"; Периодът на реализация е 2010 г.; Стойност: 15000 евро; Описание: 29 младежи от Словения (Sentjur), Сърбия (Алексинац), Унгария (Tiszadob) и Хърватия (Gvozd) участваха в творчески и екологични семинари и срещи, посещения и популяризиране на здравословен начин на живот. Проектът беше изпълнен в Словения.
МОДС, ЛОМ