Submission #49

Submission information
Submitted by fyc
Monday, December 25, 2017 - 16:02
212.39.89.170
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Тимошки младежки център
Сърбия
гражданско сдружение
Зорана Радмиловића 5а/12, 19000 Зајечар, Сърбия
+381 19 441091
office@toc.rs
www.toc.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на ТОС е да се намалят рисковете (здравословни, икономически, социални) и рисково поведение на младите хора чрез насърчаване на творчеството, засилване на активността и участието на младите хора на местно и национално ниво.
• ПОМАК (укрепване на местното икономическо развитие чрез творческите индустрии, работа за по-голяма пригодност за заетост на младите хора и повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда);
• младежта в риск (създаването на институционална рамка за грижата за младите хора в риск, която се застъпва за решаване на проблемите на младежта и връщането на доверието им в институциите, за обучение на връстници, превенция и защита на деца и млади хора от сексуален тормоз и експлоатация в Интернет, превенция на ХИВ, СПИН и половопредавани болести в уязвимите групи, защита и насърчаване на правата на човека);
• Кликни на зелено (насърчаване на здравословен и безопасен начин на живот и опазване на околната среда).
Гражданското общество в Сърбия, със специален акцент върху младите хора.
Зайчерски и Борски окръзи
4 служители на пълен работен ден, 10 хоноровани сътрудници, наети при необходимост, 30 доброволци.
• ПОМАК - Пространство за творческа дейност и бизнес инкубиране, 14/12/2016 - 10.15.2017, Агенция за развитие на Сърбия
• Доброволците преместват границите; 11/23/2016 - 02/22/2018; ЕС чрез Interreg-IPA Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; създаване на условия за устойчиво сътрудничество в граничния район, за да се увеличи участието на младите хора в обществото чрез доброволчество.
• Кликни на зеленото - CSOnnect, 26/10/2016 - 10/26/2017, Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, за да се повиши капацитета на партньорска мрежа в Източна Сърбия, да могат активно да наблюдават подготовката, приемането и наблюдението на местни и национални политики в областта на опазване на околната среда, както и на преговорна глава 27.
TOC е основател и член на КОМС (Младежката мрежа на Сърбия), НАПОР (Национална асоциация на практикуващите младежки работници) и НКД (Национална коалиция за децентрализация).