Submission #21

Submission information
Submitted by fyc
Monday, March 6, 2017 - 16:16
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
НЧ „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил
България
читалище
2500 Кюстендил, ул. „Тинтява“ № 12
0892 459093
probuda_kn@abv.bg
http://probudakn.org/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Целта на организацията е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.
Областите на дейност, в които читалището работи са образование, култура, младежки и социални дейности. Предоставяните услуги са предимно насочени към тези дейности.
- деца, младежи, работещи и хора в пенсионна възраст
В това число: млади хора в неравностойно положение, които нямат същите възможности като връстниците си, поради социални и икономически трудности, културни различия – представители на ромския етнос, както и млади хора от отдалечени или селски региони
- младежки групи и сдружения, граждански организации и НПО, развиващи своята дейност на територията на област Кюстендил и работещи по проблемите на младежкото развитие
Община Кюстендил
на щат - 5 , сътрудници по граждански договори - 10, доброволци – 150 (годишно)
- Проект: „Нов шанс – професионално обучение и заетост за безработни лица в гр. Кюстендил” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Период на изпълнение: 2013 г.
Стойност на проекта: 77 238.51 лв.
- Ежегодно организиране и провеждане на Европейска младежка седмица
Европейската седмица на младежта се отбелязва в цяла Европа през месец май и включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+".
Читалището организира поредица от събития и мероприятия, информационна кампания в област Кюстендил и др.

- Ежегодно отбелязване на Националната седмица на четенето
- Ежегодно организиране и провеждане на Европейска младежка седмица
Европейската седмица на младежта се отбелязва в цяла Европа през месец май и включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+".
Читалището организира поредица от събития и мероприятия, информационна кампания в област Кюстендил и др.

- Ежегодно отбелязване на Националната седмица на четенето
Съюз на народните читалища