Submission #29

Submission information
Nikolay Tsolov's picture
Submitted by Nikolay Tsolov
Monday, August 28, 2017 - 18:00
178.75.229.78
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Денизен – Център за граждански активизъм
Сърбия
гражданско сдружение
Омладинска 59, 18360 Сврљиг, Србија
+381 (0) 18 824211
denizen@ptt.rs
www.denizen.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията е да се развие местната общност чрез насърчаване на гражданската активност. Целите включват насърчаването и развитието на гражданското общество, защитата на околната среда, неформалното образование и обучение на гражданите, особено децата и младите хора за значението на човешките права и свободи и стремеж към все по-обхватна грамотност на гражданите, организиране на дейности и доброволчески акции, насочени към решаване на проблемите на младите хора, подобряване на живота на социално уязвими и маргинализирани групи, както и застъпничество за промяна на навици по отношение на използването и опазването на природните ресурси.
Неформално образование на млади хора и деца, местни акции, подобряване на позицията на социално уязвими и маргинализирани групи.
Младежи, деца, уязвими групи, граждани в местната общност.
местна, югоизточна Сърбия
Служители на трудов договор: 4; Доброволци: 15
"Академията за млади социални предприемачи" се реализира в периода 27 юни 2006 - 15 декември 2006 г. Най-значимите резултати са: 42 студенти от Сърбия, Косово и Черна гора бяха обучени относно социалното предприемачество и участваха в едноседмичен обмен с полски организации, които в притежават социални предприятия. Проведено е тридневно обучение на обучители в Бялата църква за 16 участници от Сърбия и в Призрен за 16 участници от Косово. Общият бюджет на проекта е 93 500 евро. Основните донори са Министерството на външните работи на Република Полша и Канадска агенция за международно развитие (CIDA).

"Развитие на селското образование" е проект, реализиран по Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия в периода октомври 2009г. до септември 2010г. Най-важните резултати включват: 20 млади хора присъстваха на обучение по организиране на местни акции в селските райони, проведоха се 8 местни акции за младежта, които бяха насочени към развитие на социални умения на младите хора и провеждането на 12 четиридневни семинари в селските райони на Югоизточна Сърбия, с теми, които се избрани от младите хора от местните общности, в които взеха участие 146 души. В същото време, 24 учители от основни училища са обучени за изпълнение на програми за развитие на социална отговорност и са организирани 6 многодневни кръжоци с участието на 126 ученици от основнните училища.
Мрежа на организациите за деца от Сърбия - МОДС.

Ние сме създатели и активен член на мрежата "Училище ПЛЮС" в Източна и Югоизточна Европа, под ръководството на полски МТО в момента с 58 членове. В рамките на мрежата изпълняваме образователни програми като: "Обществени постижения" (Public Achievement) за развитие на социална отговорност у децата и младите хора, „Улично право“ (Street Law) - младите хора да придобият опит в организирането на дейности за насърчаване на правата на човека, по-специално на правата на децата, както и "Село" (Village), в която учениците-средношлци, чрез създаването на макети на селата, придобиват основните умения на демокрацията, управлението и функционирането на местните общности.