Submission #31

Submission information
Submitted by fyc
Monday, September 11, 2017 - 15:37
178.75.235.216
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение РАЙС
България
сдружение с нестопанска цел
3700 Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11, ет.2
0878775805
katyaraycheva@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Цели на Сдружението са:
1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия за преодоляване на социалните проблеми в граничния район.
2. Подпомагане на развитието на хуманитарния сектор и професионалното развитие на специалистите, работещи в него на територията на същия район.
1. Разработва, реализира и координира програми и проекти за развитие.
2. Работи за подобряване на съществуващите и развитие на нови социални услуги за гражданите, с тяхното активно участие и зачитане на техните права.
3. Стимулира предприемачеството в сферата на социалната икономика.
4. Подпомага ангажирането на гражданско общество и активното му участие в социалното развитие.
5. Работи за социалното включване и социалната интеграция на уязвими обществени групи.
6. Застъпва се пред публичните власти за социалните права на гражданите.
7. Сътрудничи с други подобни институции на местно, национално, регионално и Европейско ниво при осъществяване на целите си.
организации и институции, активни в социалната сфера
потребители на социални услуги - деца и възрастни
България и Сърбия
6 доброволци
все още няма реализирани собствени проекти