Submission #33

Submission information
Submitted by fyc
Tuesday, September 12, 2017 - 16:34
94.139.220.27
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Форум Ринор
Сърбия
сдружение
Миратовац бб, Прешево 17523, Сърбия
+381 (0) 62 8549 373
valtonrrustemi@hotmail.com
https://forumirinor.org/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
1. Подобряване и развитие на културно-художествената, любителска и полупрофесионална работа, обучение на граждани, особено деца и младежи в културни дейности, организиране на културни дейности;
2. Събиране и разпространение на хуманитарна помощ.
Културна хуманитарна работа с младите хора
млади хора
Прешево, Сърбия
доброволци
Проектът за укрепване на капацитета на организациите на гражданското общество, в рамките на проекта: Подкрепа на местните общности в отговор на бежанската криза - Укрепване на капацитета на организацията, ноември 2016 г. - юни 2017 г. стойност 7,000.00 долара.
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на програмите за младежка работа, чрез изграждане на капацитет на организации и физически лица, които и за установяване на механизъм за постоянна подкрепа на общността, които допринасят за успешното изпълнение на дейности с бежанци на територията на община Прешево, и да се осигури активното участие на младите хора в изграждането и поддържането на едно демократично общество.