Submission #34

Submission information
Submitted by fyc
Wednesday, September 13, 2017 - 14:12
178.75.230.11
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Регионални партньорства за устойчиво развитие
България
сдружение
3700 Видин, ул. „Райна Княгиня“ 8, ап.7
+359 887 222 883; +359 94 600 017
vidin_rpur@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение РПУР-Видин има над 10 години опит в разработването и изпълнението на проекти финансирани от фондове и програми, като се започне с програма ФАР, Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г. и други донорски институции, като Сдружението е изпълнявало ролята на водеща или партнираща организация.
Туризъм, културен обмен, защита на природната среда, младежки дейности
Публични власти и НПО, младежи
Граничните райони на България, Румъния и Сърбия
2 души на щат. Организацията разполага с екип от доказани експерти в области като провеждане на обучения, развитие на туризма, организиране на работни срещи и семинари, изложби и танцови изпълнения, както и регионалното развитие, околната среда и развитие на туризма.
Повече от 5 проекта, изпълнявани от РПУР – Видин са свързани с дейности за развитие на туризма по поречието на Дунав, културен обмен в областта на народните традиции, организиране на обучения по изкуства и занаяти. В изпълнение на предишни проекти са реализирани дейности за подобряване на околната среда, за развитие на туризъм по река Дунав, с цел да се намали замърсяването на реката и да се приложат конкретни мерки за развитие на туризма по поречието на реката. Този проект допринесе за повишаване на осведомеността на широката общественост чрез запознаване и насърчаване на съществуващите възможности, свързани със зони в Натура 2000 и изграждане на ценни активи, които могат да бъдат предпазени чрез съвместни интервенции.