Submission #40

Submission information
Submitted by PULSE foundation
Sunday, October 29, 2017 - 13:43
93.123.10.150
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Фондация "П.У.Л.С."
България
Неправителствена организация в обществена полза
Перник 2300, кв. Варош, ул. Средец 2
0896 737 945
pulse.women@gmail.com
www.pulsfoundation.org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
– Да изгражда здравословни отношения в българското семейство
– да изгражда нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и страданието
– да създава достъпни услуги в общността, отговарящи на нуждите на клиентите
– да подобрява професионализна и стандартите в сферата на психо-социалните услуги и програми

Нашата задача:

Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация. Първата се занимава със съществуващите обществени и институционални нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността; Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Ние акцентираме върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата. Във връзка с това, през 2008 г. “П.У.Л.С.” разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овласяване и промяна на жизнената им ситуация. Фондация П.У.Л.С. предоставя правно консултиране и защита в случаите на домашно насилие, насилие над деца, закрила на детето. Ние работим за ефективното прилагане на Закона за Защита от Домашно Насилие, Закона за Закрила на Детето и Закона за Защита от Трафик на Хора.
Следните програми са развити и функциониращи във Фондация “П.У.Л.С.”

– Психосоциална грижа за хора, пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и/или трафик на човешки същества
– Психосоциална грижа за деца и младежи, преживели насилие
– Програма за подкрепа на семейства
– Превенция на насилието чрез неформално образование и обучение в специфични умения
– Обучителна програма за специалисти от други институции, работещи с пострадали от насилие
– Правна закрила на жертвите на насилие
– Кризисен център за пострадали от насилие
– Младежки клуб “Да бъдем приятели” – младежка програма за доброволчество, развиване на граждански умения, нулева толерантност към насилието, медиация и обучение от типа “връстници-към-връстници”
– Превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза
– Дроп-ин център
Лица засегнати от насилие, жертви на трафик, млади хора, употребяващи психоактивни вещества
Регионален, национален, международен
Психолози, социални работници, юристи.
• “Който бездейства става съучастник – заедно срещу домашното насилие” /1 февруари 2015 – 31 януари 2017 г./Насочен е към превенция и рехабилитация по проблема домашно насилие, работа с правораздавателната и правоохранителна система. Финансиран от Министерство на Правосъдието;
• „Програма Младежка банка“ /юли 2015 – юли 2016 г./- Младежки инициативи за поощряване на детското и младежко творчество и фондонабиране. Финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”;
• “Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!” /май 2015 – май 2016 г./ - Дейност по превенция, лобиране и обмяна на опит на национално и международно ниво по проблема за употреба на нови психоактивни вещества сред младите хора. Финансиран от Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ);
• Регионален координатор за Югозападен регион /юни 2015 – май 2016г./- координира неправителствените организации, работещи по проблема на юношеството и детството в Югозападен регион - Национална мрежа за деца;
• “Кризисен център за хора, пострадали от насилие и жертви на трафик”/2008 – до момента/- Постоянна делегирана дейност от 2010 насам за 8 легла от общо 13. Кризисно настаняване и интервенция и участие в програмите за възстановяване. Финансиран от Държавния бюджет;
• “Цялостен подход в работата с деца и семейства, пострадали от насилие в Югозападен регион” /2013 – 2015 г./. Обединява усилията на специалисти в Югозападен регион за превенцията и рехабилитацията на деца, пострадали от насилие (с акцент върху сексуалната злоупотреба) и техните семейства. Финансиран от Фондация OAK;
• “Дванадесет – Насърчаване на прилагането на член 12 от CRC в системата на младежко правосъдие” / 15 февруари 2015 – 31 декември 2015 г./ Споделяне на европейски практики, свързани с детско правосъдие и политики за децата. Финансиран от Европейската комисия;
• “Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора, които са изложени на най-голям риск (15-24 г.), чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” / януари 2010 – декември 2015 г./. Финансиран от Министерство на здравеопазването;
• “Подобряване превенцията на ХИВ и СПИН сред интравенозни наркомани” / април 2004 – декември 2015 г./- Обмяна на стерилни принадлежности сред интравенозно употребяващи с цел намаляване на здравните щети. Министерство на здравеопазването;
• “Избери да помогнеш” /януари 2014 – юли 2014 г./-Насочен към деца, пострадали от сексуално насилие, и техните семейства. Финансиран от Райфайзен банк София;
• “Директни услуги и превенция на повторна виктимизация на жертвите на трафик” /януари 2014 – декември 2014 г./Превенция сред рискови групи и ромска общност. - Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme;
• “Силата на знанието – основен път към живот без насилие”/2013 – 2014 г./-Трансфер на опит и добри практики между специалисти от България, Словакия и Германия. – Финансиран от Програма “Наказателно правосъдие” на Европейската комисия;
• “Устойчиви услуги за жертви на домашно насилие в процеса на лобиране за промени в законодателството”/2012 – 2014 г./-Изпълнен в партньорство с всички организации на Алианса за защита от насилие, основано на пола. Финансиран от Фондация ОАК;
• “Подобряване на превенцията на ХИВ и СПИН сред инжекционно употребяващите наркотици”/април – декември 2014 г./-Предотвратяването на кръвно и полово предавани инфекциозни заболявания и тестване на употребяващите наркотици. Финансиран от Министерство на здравеопазването;
• Реконструкция на сградата на Фондация “П.У.Л.С.” 2013 г. Oфиси, кризисен център и дроп-ин център. С финансовата подкрепа на Министерството на икономическите партньорства на Ф.Р. Германия;
• “Превенция на свръх-доза сред инжекционно употребяващите наркотици” 2013 г. Информационни кампании и фокус групи сред инжекционно употребяващи. Финансиран от Национален център по наркомании;
• “Център за превенция и рехабилитация на хора, засегнати от домашно насилие, деца в риск и тяхната интеграция в семейството и общността” януари – декември 2013 г. Преки услуги за хора, пострадали от домашно насилие. С финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието;
• “Социална, психологическа и правна подкрепа за жени, жертви на насилие”/ април 2012 – март 2013 г. /Преки услуги за хора, пострадали от домашно насилие, с фокус върху дискриминацията, основана на пола. Финансиран от Глобален фонд за жените, САЩ;
• “Овластяване на ромските жени срещу трафика на хора”/ април 2012 – март 2013 г. /-Превенция в ромската общност. Финансиран от Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme;
• “Избери да помогнеш”/януари – юли 2012 г./-Превантивна работа в училищата по въпроса за домашното насилие и поведенчески девиации в училище. С финансовата подкрепа на Райфайзен банк София.
Национална мрежа за децата, Алианс за защита от насилие основано на пола
logo_puls_.jpg