Showing 1 - 10 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

България

Свободен младежки център Подпомагане на личностното развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности преглед
Сдружение “Модерна Враца” Насърчаване на инициативи на младежко доброволчество, подкрепа на социални услуги (включително такива за деца и млади хора), активно включване на младите хора в обществения, културния и... преглед
Младежки дом - Враца Благоприятна среда, подпомагаща социалното включване на младите хора и тяхното цялостно развитие и реализация;насърчаване на гражданското образование и обучение; - ефективна превенция от... преглед
Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ опазване на биологичното разнообразие, консервационни дейности, изграждане на туристическа инфраструктура, подпомагане на устойчивия туризъм, образователни дейности с младежи и ученици,... преглед
„Аз обичам Враца” 1. Да развива и утвърждава науката, образованието, културата и изкуствата в България; 2. Да повишава качествата на обучението в различните възрасти; 3. Да утвърждава европейските стандарти... преглед
Сдружение „Бокая" Сдружение „БОКАЯ” е независима организация, чиято мисия се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани... преглед
Активно общество Съдействие за утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Да представлява, защитава... преглед
Български Младежки Форум Основните цели на БМФ са: - Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал. - Подпомагане на младежите в... преглед
Младежко движение за развитието на селските райони в България (МДРСРБ) - да стимулираме свободната гражданска инициатива на младите хора в селските райони; - да генерираме нови идеи и да реализираме разнообразни дейности в подкрепа на личностното и социално-... преглед
Шанс за всички Популяризиране на ценностите на гражданското общество, преодоляване на етническата дискриминация, популяризиране на идеите за спорта като здравословен начин на живот, и опазване на околната... преглед

Pages